nieuws

Jorritsma: lokale overheid ‘dankt’ bezuinigingen aan zichzelf V en W heeft grote behoefte aan uit te voeren poen

bouwbreed Premium

De regionale en lokale overheden hebben het op dit moment volledig aan zichzelf te wijten als hun infrastructurele poen zijn uitgesteld. “Wanneer we het budget hebben verlaagd, is dat gebeurd omdat de plannen niet klaar zijn”, zo verdedigde minister Jorritsma in de Tweede Kamer de invulling van de opgelegde bezuinigingstaakstelling voor Verkeer en Waterstaat van ruim – 1 miljard.

Zoals bekend heeft Jorritsma de bezuiniging op haar begroting bereikt door een aantal grote poen uit te stellen. Een groot deel van die poen betreft het stad- en streekvervoer. In totaal wordt hier – 600 miljoen op bespaard.

De diverse fracties in de Tweede Kamer bleken zeer bezorgd te zijn over het uitstel, zeker gezien de grote behoefte aan extra infrastructuur, en met name in het stad- en streekvervoer, ter bestrijding van de files.

Jorritsma verklaarde echter in haar antwoord hier bijzonder weinig aan te ke doen. Hoewel ernaar wordt gestreefd onderuitputting op de begroting te voorkomen, is het op dit moment eenvoudigweg niet mogelijk het geld tot besteding te laten komen. Enerzijds omdat er de laatste tijd zeer veel geld is bijgekomen voor de infrastructuur, “en dan neemt het risico van onderuitputting zeer toe”. Anderzijds, en dat is een veel belangrijker knelpunt, omdat de lokale overheden te weinig uitvoeringsgerede poen in de aanbieding hebben. “Als Amsterdam met een goed plan komt voor de Noord-Zuidlijn, dan wordt dat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1995-1999 ingepast. Maar dat plan is er gewoon niet…”

Overleg

Reden voor PvdA-woordvoerder Van Gijzel om aan te dringen op overleg met die overheden. Dat zegde Jorritsma toe: “Ik zal op korte termijn met de gemeenten in overleg treden om te bezien of de vertraagde projecten alsnog sneller ke worden begonnen. Mocht dat gebeuren dan zullen die poen alsnog in het MIT worden ingepast.”

Uitleg

Dat betekent overigens wel dat andere, minder belangrijke poen naar achteren worden geschoven, maar de bewindsvrouw zei zich daar niet zo druk over te maken. “Ik maak me nu drukker over het feit dat ik aan het eind van 1995 ondanks de bezuiniging geld overhoud, dan over de bezuiniging zelf.”

Vooral CDA-woordvoerder Reitsma bleek niet met de uitleg van de minister uit de voeten te ke. Hij wilde weten of Verkeer en Waterstaat niet in de problemen komt met de bezuinigingstaakstelling, als mocht blijken dat er toch opeens poen genoeg zouden zijn. Dat werd door Jorritsma volmondig erkend. “Maar ik durf u te garanderen dat die problemen in deze kabinetsperiode niet zullen ontstaan. Ik zal er niet in slagen zoveel poen binnen te krijgen.”

Vinex

De Kamer had in eerste termijn ook gevraagd naar de consequenties van de bezuiniging voor de ontsluiting van de Vinex-locaties. Onder andere Rotterdam legde die link door te stellen ‘verbijsterd, teleurgesteld en verontrust’ kennis te hebben genomen van het nieuwe MIT, omdat ook een aantal poen op de Vinex-locaties bleken te zijn uitgesteld.

Diverse fracties zeiden te vrezen voor vertragingen en extra complicaties bij de uitvoering van de convenanten. Volgens Jorritsma hoeft men daar echter niet bang voor te zijn. Ook hier geldt, dat zodra de plannen het stadium van uitvoering hebben bereikt, deze zullen worden ingepast in het MIT.

De beantwoording van de minister kon Reitsma er niet van afhouden een motie in te dienen, waarin de regering wordt verzocht om maatregelen om de ontstane achterstand in te lopen. Het antwoord van Jorritsma en haar toezegging over deze problemen zo snel mogelijk in overleg te treden met de lokale bestuurders bleek voor de regeringsfracties wel PvdA, VVD en D66 voldoende.

Reageer op dit artikel