nieuws

Een werkgeversorganisatie voor hele bedrijfstak ‘Erkende’ schilders in zee met Geschillencommissie

bouwbreed Premium

De schildersbedrijfstak treedt begin volgend jaar sterk naar buiten. Per 1 januari gaan de beide werkgeversorganisaties in het schildersbedrijf – NCOS en KVOS – op in een 3000 leden tellende organisatie, wordt de Erkenningsregeling Afwerkingsbedrijf operationeel en wordt voor consumenten de mogelijkheid geopend klachten voor te leggen aan een Geschillencommissie. Een en ander wordt medio januari in Amersfoort gepresenteerd.

Geruime tijd geleden al besloot het Nederlands Ondernemersverbond voor het Schildersbedrijf met de voorstellen tot fusering in te stemmen. Recent deed dit ook het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Schildersbedrijf. Deze twee organisaties, al geruime tijd samenwerkend in de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG), gaat vanaf 1 januari als Koninklijke FOSAG verder.

Vanaf die datum zal ook de Erkenningsregeling Afwerkingsbedrijf, die op initiatief van de twee werkgeversorganisaties is opgezet om zich te wapenen tegen de gevolgen van een versoberde vestigingswetgeving van kracht worden.

Ruim 1800 van de 3000 leden hebben zich inmiddels als deelnemer in de Stichting Erkenningsregeling gemeld. Een bedrijf wordt toegelaten als het voldoet aan een aantal criteria wordt voldaan.

Onder meer dient men richting consument garant te staan voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Schilders zullen moeten garanderen dat het uitgevoerde werk voldoende bescherming biedt tegen aantasting van de ondergrond ten gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf.

Geschillen

Ook de hechting van de verf aan de ondergrond wordt gegarandeerd, alsmede het niet-verkleuren van of afpoederen van de aangebrachte verflaag. De garantie beloopt een periode van twee jaar.

Inmiddels zijn erin samenwerking met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis concept algemene consumentenvoorwaarden opgesteld, waardoor partijen bij voorbaat op de hoogte ke zijn van rechten en plichten.

Afgelopen donderdag keurden de KVOS-leden deze algemene voorwaarden goed. NCOS-leden zullen dat naar verwachting binnen twee weken eveneens doen.

Nu die voorwaarden zijn aanvaard, ke consumenten bij voorkomende klachten zich vanaf 1 januari as. gaan wenden tot een Geschillencommissie Afwerkingsbedrijf. Klachten worden daar behandeld door een college van drie arbiters, waarvan er een wordt benoemd op voorspraak van een consumentenorganisatie en een namens de werkgeversorganisatie.

Om te voorkomen dat er voor elk wissewasje de gang naar de Geschillencommissie wordt gemaakt, is bepaald dat de consument het bedrag waarover het geschil is ontstaan in depot geeft. Bovendien dient hij een klachtengeld te betalen.

Niet algemeen geldend

Wordt de consument in het gelijk gesteld, dan krijgt deze het in depot gestorte bedrag en het klachtengeld terug. Verliest hij het geding, dan is het schildersbedrijf verzekerd van betaling omdat de Geschillencommissie dan aan dit bedrijf uitbetaald.

Erkenningsregeling

Voorlopig geldt beslechting van geschillen langs deze weg slechts voor de schildersbedrijven die deelnemen in de Erkenningsregeling omdat deze regeling ook de tweejarige garantie kent.

Wel hebben de KVOS-leden donderdag de intentie uitgesproken dat binnen twee jaar als lidmaatschapscriteria gaat gelden de aanvaarding van het recht van consumenten om naar de Geschillencommissie te stappen.

Tot dan ke consumenten wanneer men in zee is gegaan met een niet bij de Stichting Erkenningsregeling Afwerkingsbedrijf aangesloten schilder bij een klacht voor een bindend advies terecht bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

Een en ander geldt voor geschillen, die ke ontstaan tussen een schilder en een consument. Gaat het om een professionele opdrachtgever dan is het te doen gebruikelijk dat de kwestie wordt voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel