nieuws

Bouw 1450 huizen, aanleg wegen en bedrijventerreinen Roermond investeert fors in ontwikkeling van stad

bouwbreed Premium

Bouw van 1450 woningen in vooral duurdere marktsegmenten op (inbreidings)locaties in en rond de binnenstad, ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, aanleg van nieuwe weginfrastructuur ter verbetering van de nu slechte bereikbaarheid, herontwikkeling van het centrum. Dit zijn de voornaamste speerpunten van het door de gemeente Roermond voorgenomen beleid tot het jaar 2005.

Dat is verwoord in de strategienota “Roermond aan zet”. De middelgrote Middenlimburgse stad, met veel historische monumenten in het centrum, wil de komende tien jaar belangrijk investeren “om de ontwikkeling van de stad die wending te geven die noodzakelijk is”.

Er moeten namelijk nogal wat problemen worden aangepakt. De bereikbaarheid laat sterk te wensen over, de sociale structuur moet worden versterkt (in het verleden is teveel de nadruk gelegd op sociale woningbouw) en de ontwikkeling van de werkgelegenheid loopt vast op een tekort aan bedrijventerreinen.

De gemeente wil daar wat aan gaan doen. En ziet daartoe ook mogelijkheden: We hebben het tij mee. Steden zijn immers weer volop in trek als wooncentra en verblijfscentra. Roermond moet die kansen met beide handen aangrijpen”.

Woningbouw

De totale woningvoorraad omvat ongeveer 18.000 woningen: 42% koopsector, 40% sociale sector en 18% particuliere huursector. Roermond heeft dus relatief veel sociale huurwoningen. Het gemiddelde in de regio Midden-Limburg is 27%.

De gevolgen zijn voor de stad niet uitgebleven: “Afname van het draagvlak voor voorzieningen en een toenemend aantal inwoners dat niet meer werkt. Een-derde van de inwoners heeft een uitkering”.

Door strategische nieuwbouw wil Roermond hogere inkomensgroepen aan de stad binden c.q. aantrekken. Dit impliceert vooral woningbouw in duurdere marktsegmenten, waardoor de nu gestagneerde doorstroming een nieuwe prikkel krijgt. Ook moet er meer gebouwd worden voor alleenstaanden en senioren (“een kansrijke doelgroep”).

Voor de middellange termijn beschikt Roermond over voldoende kwalitatieve ruimtelijke mogelijkheden voor bouw van 1450 woningen: “deze capaciteit is beschikbaar in en rond de binnenstad (Maasoevers, Kazerneterrein), in bestaand stedelijk gebied (inbreidingslocaties) en in Herten”.

Voor de periode na 2005 zijn nieuwe locaties nodig.

In de uitbreidingslocaties zal “specifiek bouwcapaciteit moeten worden vrijgemaakt voor wervende, grondgebonden woningen in de hogere marktsegmenten” om te ke concurreren met suburbane woonmilieus in de regio.

Gedacht wordt wel aan gefaseerde stadsuitleg: “grootschalige ontwikkelingslocaties sluiten niet aan op de ‘menselijke maat’ die zo kenmerkend is voor Roermond”.

Roermond heeft een voorspoedige ontwikkeling van de werkgelegenheid beleefd, getuige de forse gronduitgiftecijfers op de bedrijventerreinen. Maar dit succes (in vijf jaar werd 50 ha uitgegeven) heeft ertoe geleid dat in de uitgeefbare voorraad een tekort is ontstaan.

De nota geeft dan ook aan dat er de komende jaren nieuwe bedrijventerreinen en vestigingslocaties moeten komen: voor kantoren en publieksgerichte diensten (omgeving NS-station), voor logistieke- en handelsbedrijven (bij hoofdinfrastructuurwegen) en industriele bedrijven (grootschalige terreinen).

Vooral dat laatste heeft grote prioriteit. Roermond kiest voor verdere uitbouw van bedrijventerrein Heide-Roerstreek op de locatie Keulsebaan-Zuid. Voorts wordt gedacht aan een gemeenschappelijke bedrijventerreinontwikkeling in samenwerking met Monchengladbach.

Infrastructuur

Om het bedrijfsleven de kans te bieden zich in Roermond verder te ontwikkelen, zal de bereikbaarheid van de stad sterk moeten worden verbeterd. Dat is in het beleid een hoge prioriteit:

“Roermond wacht al te lang op een directe aansluiting op het autosnelwegennet. Voor het bedrijfsleven is dit een belangrijke vestigingsfactor. De A 68 is van strategisch belang in het perspectief van de economische oost-west orientatie en als ontsluiting voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. De A 73 is een belangrijke schakel in de noord-zuid verbinding”.

Binnenstad

Met voorrang dient de bereikbaarheid van de binnenstad te worden verbeterd. Het betreft vooral het ontlasten van de centrumring. “Aanleg van de A 68 in combinatie met het doortrekken van de St. Wirosingel tot de Maastrichtseweg (Zuid-tangent) levert het beste ontwikkelingsperspectief”, aldus de nota.

De ontwikkeling en versterking van het functioneren van de binnenstad zijn speerpunt in het beleid. De stedelijke functies moeten worden uitgebouwd”. Een van de maatregelen is herinrichting van de Markt tot stedelijk en autovrij plein”.

Tenslotte zal veel aandacht besteed worden aan het behoud en opknappen van monumentale panden.

Reageer op dit artikel