nieuws

Arbo Unie sluit uitstel kort geding niet uit

bouwbreed Premium

De Arbo Unie ziet het kort geding, dat de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst Noord-Holland heeft aangespannen bij de president van de Haagse rechtbank, met vertrouwen tegemoet. Directeur mr. C. Steenbergen sluit niet uit dat de rechter zich niet bevoegd verklaart om de zaak te behandelen.

Volgens hem is de kans groot dat de rechter zich niet ontvankelijk verklaart, omdat bij Arbo Unie (koepel van 40 BGD’en in Nederland) al de statutair voorgeschreven en door de Noordhollandse BGD ook onderschreven interne beroepsprocedure loopt.

Met het aanspannen van het kort geding lopen er nu twee juridische procedures over een en het zelfde onderwerp.

Nadat de betreffende BGD met Arbo Unie-concurrent Twaalf Provincien afspraken had gemaakt voor bestuurlijke en financiele ondersteuning (met name bedoeld om een financieel tekort van – 5 miljoen af te dekken) besloot het paritair samengestelde bestuur van Arbo Unie tot het opzeggen van het lidmaatschap van de BGD.

De statuten voorzien echter in de mogelijkheid om tegen die beslissing beroep aan te tekenen bij de algemene ledenvergadering (lees: besturen van alle aangesloten diensten). Hangende die procedure is de in het geding zijnde BGD geschorst.

De algemene ledenvergadering van Arbo Unie komt op 23 november bijeen om zich te buigen over het beroep van de Noordhollandse arbo-organisatie.

Terwijl de statutair vastgelegde beroepsprocedure binnen Arbo Unie dus nog volop loopt, stapt de geschorste BGD nu naar de rechter met het verzoek die schorsing ongedaan te maken.

Voornaamste argument voor die gang naar de rechter: het voorkomen van schade in de bedrijfsvoering. De schorsing betekent namelijk verlies van veel werkzaamheden, te weten uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit door Arbo Unie afgesloten collectieve contracten met bedrijfstakken waaronder de bouw.

“Conform de procedure die wij kennen mag een geschorste dienst geen rechten ontlenen aan het lidmaatschap van Arbo Unie. Wij hebben de klanten van onze collectieve opdrachtgevers in Noord-Holland dan ook bericht dat de betreffende BGD geschorst is en welke gevolgen dat heeft. Ook hebben we meegedeeld alles in het werk te stellen om die klanten te blijven bedienen. Ik wil immers geen aansprakelijkheidsstelling van de stichting Arbouw aan de broek hebben”, aldus mr. Steenbergen.

Hij wijst voorts op de noodzaak van het treffen van voorzieningen om, mocht het royement door de algemene ledenvergadering worden uitgesproken, in Noord-Holland de klanten conform de contractuele verplichtingen te ke blijven bedienen.

“Wij hebben ons correct aan de spelregels gehouden, die toch mede door de BGD in Noord-Holland zijn onderschreven. Ik vraag me dan ook af hoe de Haagse rechtbankpresident daar tegenaan kijkt. Ik sluit niet uit dat die tot uitstel zal beslissen, in afwachting van de uitspraak van de algemene ledenvergadering van Arbo Unie”, aldus mr. Steenbergen.

Reageer op dit artikel