nieuws

Aanbod arbozorg vanuit een loket

bouwbreed Premium

De mogelijkheid van ondernemingen om vanaf uiterlijk 1 januari 1996 te werken met een gecertificeerde arbodienst wordt voor de bouw al voor die datum gerealiseerd. Dan is aansluiting bij arbodiensten verplicht. Daartoe heeft Arbo Unie, waarin de regionale bedrijfsgezondheidsdiensten samenwerken, gisteren besloten met diverse partijen die voor de bouw werken een intentieverklaring te tekenen. Elk van die partijen zal zijn specifieke know how inbrengen.

Wettelijk zijn bedrijven voor wat de arbeidsomstandigheden betreft verantwoordelijk geworden voor een goede verzuimcontrole en – begeleiding, voor het maken van een risico-inventarisatie en – evaluatie en de veiligheid.

Vanaf 1 januari 1996 geldt de verplichting dat die bedrijven zich voor die werkzaamheden laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst.Tot die datum gelden overgangsbepalingen, die door commerciele instellingen zijn en worden gebruikt om begeleiding voor (een deel van) die verplichtingen aan te bieden.

Tot nu toe konden bouwbedrijven niet beschikken over een dienst die al die facetten als specialiteit kon aanbieden. Ondernemingen konden slechts op een versnipperde markt terecht. Zo zocht men voor de veiligheidsaspecten contact met Aboma, sprak men het Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan voor verzuimcontrole en – begeleiding. Of ging men in in zee met deskundige diensten, die zich op de markt aandienden als specialist op al deze terreinen, maar onbekend waren met de bedrijfstak bouw. De bedrijfsgezondheidsdiensten verzorgden in ieder geval de arbeidsmedische keuringen, zoals die door partijen in de bouwcao zijn overeengekomen.

Samenwerking

Gisteren ging de ledenvergadering van Arbo Unie, de federatie van bedrijfsgezondheidsdiensten, akkoord met een intentie-verklaring tot nauwe samenwerking met een drietal partijen die voor de bouw onder andere op het terrein van de arbeidsomstandigheden actief zijn.: het SFB, de stichting Arbouw en Aboma/Keboma. Daarmee is de weg geopend naar wat directeur J. Schouten van het SFB “de een loket-gedachte” noemt. Werkgevers in de bouw ke op korte termijn volstaan met een opdracht aan Arbo Unie of het Sociaal Fonds Bouwnijverheid die voor hen alle wettelijke arbo- taken laten verzorgen.

Er komen naar verwachting nog in het eerste kwartaal van volgend jaar diverse pakketten aan arbozorg, waarin elk van de verplichte facetten zijn verenigd. De verschillen zitten in de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden. Maar behalve een pakketaanbieding ke bouwbedrijven ook maatwerk geleverd krijgen.

Voor het Sociaal Fonds Bouwnijverheid gaat de overeenkomst met Arbo Unie in zijn consequenties het verst. Nu nog kent men ongeveer 90 verzuimcontroleurs en verzekeringsgeneeskundigen, die werkzaam zijn in dienst van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid. Bedrijfsverenigingen mogen volgens een overheidsmaatregel na 1 januari 1996 deze activiteiten niet meer uitoefenen. Om toch de samenwerking met Arbo Unie te ke aangaan en de deskundigheid niet te verliezen wordt daarom een nieuwe rechtspersoon opgezet, die ArboDuo gaat heten. Het wordt een vennootschap.

Voorrang

Onzeker is of alle controleurs en geneeskundigen bij deze nieuwe vennootschap. in dienst ke blijven. Dat zal volgens de heer Schouten mede afhankelijk zijn van de mate, waarin bouwbedrijven gebruik wensen te maken van deze nieuwe aanpak.

De Arbo Unie heeft overigens ook verzekerd dat wanneer controleurs en verzekeringsgeneeskundigen van de Bedrijfsvereniging Bouw bij haar solliciteren, deze met voorrang zullen worden aangenomen.

Cao-verplichtingen

Alle arbeidsmedische zaken, zoals partijen die in de cao hebben geregeld, liggen voor de eerstkomende vijf jaren vast doordat Arbo Unie een contract aanging met de stichting Arbouw. Met deze overeenkomst, aldus de heer J. Letteboer van Arbouw, is voorkomen dat er bouwvakpersoneel tussen wal en schip zouden komen te vallen.

Bovendien is verzekerd dat de bedrijfsgezondheidsdiensten, zoals in het verleden, gegevens over de 50.000 tot 60.000 keuringen per jaar anoniem zullen inbrengen in het VISA, het Verrichtingen Informatie Systeem Arbouw. En met die gegevens is een continue mogelijkheid geschapen tot verbetering van arbeidsomstandigheden.

Overigens is in het vijfjarige contract een clausule opgenomen, waaruit blijkt dat bedrijven vanaf 1997 niet langer verplicht ke worden dit onderdeel van de arbozorg bij de bedrijfsgezondheidsdiensten af te nemen. Aboma/Keboma zal, zo is met Arbo Unie overeengekomen, de veiligheidscomponent in het arboverhaal verzorgen. Ook de risico-inventarisatie zal door Aboma ter hand ke worden genomen.

Nieuwe produktnaam

Na de intentie-verklaringen wordt nu hard gewerkt om nog in het eerste kwartaal van 1995 alle bedrijven in de bouwnijverheid een aanbieding te doen voor een integrale arbozorg. Er wordt sterk over gedacht om dat totale pakket onder een nieuwe produktnaam op de markt te brengen. Dat zal de herkenbaarheid van het produkt ten goede komen.

Reageer op dit artikel