nieuws

Van Dok wil matching fonds overeind houden

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Van Dok (Exportbevordering) wil Nederlandse bedrijven die bij het binnenhalen van exportorders oneerlijke concurrentie ondervinden, voorlopig blijven steunen via het zogenoemde ‘matching fonds’. Bedrijven ke hieruit rentesubsidie krijgen, als andere landen hun industrie rentetarieven op exportkredieten bieden die onder de marktrente liggen.

Pas als de samenwerkende Westerse industrielanden (OESO) het eens zijn over volledig achterwege laten van het steunen van de eigen industrie bij het binnenhalen van exportorders, zal dit ‘laatste defensieve instrument’ voor de export ke verdwijnen. Van Dok zei dit in de Tweede Kamer. Hij kreeg daar te horen dat de lijn van OESO (afbouw van de steun) weliswaar de goede is, maar dat ‘Nederland te ver voor de muziek uitloopt’. Volgens Kamerlid Leers (CDA) blijkt dat uit de bezuiniging van f 30 miljoen per jaar tot f 60 miljoen op het fonds van grofweg f 90 miljoen.

Van Dok erkende dat de OESO-afspraken nog altijd een zekere ruimte bevatten voor steun. Ze wees er verder op dat alvorens het matching fonds om de hoek komt kijken, er tal van offensieve exportbevorderingsmiddelen bestaan. De hoogte van de ombuiging zelf kwam niet aan de orde tijdens het overleg in de vaste commissie voor economische zaken. De discussie hierover is doorgeschoven naar de behandeling van de begroting van Economische Zaken en het begrotingsonderzoek dat daaraan voorafgaat.

De socialist Van Gelder vroeg de staatssecretaris een visie op het totale exportstimuleringsinstrument in relatie tot nieuwe markten, bedrijven en produkten waar de exportstimulering zich op moet gaan richten. Van Dok zegde geen nieuwe allesomvattende exportnota toe, maar komt bij voorbeeld binnenkort wel met een brief over export naar Azie. Ook de positie van het MKB en van de samenstelling van het exportpakket hebben haar aandacht.

Reageer op dit artikel