nieuws

Unieke samenwerking bij sanering haven

bouwbreed

Overheid en bedrijfsleven slaan de handen ineen om de ernstige bodemverontreiniging in het industriegebied Beatrixhaven te Maastricht integraal aan te pakken. Gemeente, provincie, Kamer van Koophandel en de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Een voor Nederland unieke stap.

De vier partijen willen met alle 190 op het industrieterrein gevestigde bedrijven een convenant afsluiten. Dat geeft aan wat er precies moet gebeuren, binnen welke termijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de kosten verdeeld worden.

Niet bekend

De verontreiniging van het gebied Beatrixhaven bestaat met name uit zware metalen en PAK’s en is doorgedrongen in zowel de grond en het grondwater als in de bodem van de haven.

Puin

Ook ligt er veel puin van onbekende herkomst, aangevoerd voor ophoging van het gebied. Bedrijven en overheden worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van die verontreiniging en wel bij bouwaanvragen, aan- en verkoop van grond en aanvragen van milieuvergunningen. Dat leidt tot “vertragingen en zelfs stagnatie van de bedrijfsactiviteiten”.

Geconcludeerd wordt dat “bedrijven, gemeente en provincie allemaal op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het ontstaan van de diverse verontreinigingen”.

Alle partijen erkennen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problematiek door het afsluiten van de Intentieverklaring. Dat werd extra actueel door het van kracht worden van de nieuwe Wet Bodembescherming, die een grote verantwoordelijkheid legt bij bedrijven als het gaat om op hun terrein aanwezige vervuiling.

Positieve effecten

Drs. H. J. M. Kreutzer van de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven wees op de voor het bedrijfsleven positieve effecten van het “bij de duivel (gemeente en provincie, in hun hoedanigheid als handhavers van milieuwetten die bedrijven op kosten jagen) te biecht te gaan”.

Volgens hem heeft overleg tussen ondernemers en overheid afzonderlijk altijd een versplintering van krachten tot gevolg en daardoor ook een vergroting van de kostenpost: “Wanneer wij gezamenlijk ke komen tot oplossing van de bodemproblematiek, dan valt er een enorme milieuclaim van elke onderneming af. Een claim, die nu nog niet te berekenen is en elke ondernemer in de toekomst als een strop boven het hoofd hangt.”

Hij riep de 190 bedrijven op mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst en de aanloopkosten te accepteren: “Wij garanderen dat dit een kost voor de baat zal zijn.”

Gedeputeerde drs. J. J. M. Tindemans betoogde dat “bodemsanering een investeringsimpuls is. Bedrijven worden er meer waard door. Saneren is een winst voor het milieu en daarmee voor het bedrijf”.

ij noemde het opmerkelijk dat “de overheid als bevoegd gezag zich nu wil doen gelden als een partij die samen met met anderen in de maatschappij een koppel wil vormen om te komen tot sanering van het gebied Beatrixhaven”.

Conflicten

Maar hij voorspelde nog wel “heel zwaar weer”. Het valt volgens hem namelijk te verwachten dat zich in de verdere uitwerking van de sanering “hoog oplaaiende conflicten en tegenstellingen” zullen voordoen over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat dient te doen. Vandaar dat hij erop aandrong om met elkaar te komen tot zo goed mogelijke afspraken. Bovendien beklemtoonde hij dat een gezamenlijke aanpak van de vervuiling altijd goedkoper is dan maatregelen die een individueel bedrijf moet treffen.

Kortzichtigheid

“Laat dit voordeel niet ontglippen. Verschuil u niet achter de kortzichtigheid dat er nu eenmaal uitgaven gedaan moeten worden gedaan die u liever niet zou doen. Dat zou zonde zijn”, zei hij tegen de ondernemers.

Reageer op dit artikel