nieuws

Uitstel besluit baggeren van Mark-Vlietkanaal

bouwbreed Premium

De beslissing over het baggeren van het Mark-Vlietkanaal is opnieuw uitgesteld door gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Dit omdat er geen locatie is voor het opbergen van de vrijkomende baggerspecie.

Begin dit jaar kondigden GS aan dat ze uiterlijk in september een besluit zouden nemen over het baggerpo. Maar de besluitvorming is noodgedwongen uitgesteld.

In de Najaarsnota lichten GS toe dat de discussie zich toespitst op de plaats waar de verwijderde baggerspecie opgeslagen dient te worden. Er bestaan twee alternatieven.

De eerste is de put Dintelsas. Maar daarvoor is de vergunningprocedure nog niet afgerond. Deze optie betekent echter voor de provincie een extra financiele last van – 6,2 miljoen.

De tweede mogelijke locatie is het depot in het Hollandsch Diep. Maar volgens GS zou die optie “naar de huidige inschatting tot nog hogere uitgaven leiden”.

Reageer op dit artikel