nieuws

Pilot-installatie moet baggerspecie omsmelten tot basaltprodukten

bouwbreed

Heijmans Milieutechniek uit Rosmalen gaat onderzoeken of het mogelijk is een pilot-installatie te bouwen om van zwaar verontreinigd baggerslib door middel van verhitting basaltprodukten te maken.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Heijmans Milieutechniek samen met Gemco Milieutechnologie uit Son en het adviesbureau voor milieuonderzoek CSO het procede ontwikkeld voor deze nieuwe methode om verontreinigde baggerspecie te verwerken.

Na een voorscheiding, ontwatering en droging van de specie worden aan het resterende, sterk vervuilde slib enkele toeslagstoffen toegevoegd om de smelteigenschappen van de specie te verbeteren.

Zware metalen

Vervolgens wordt in een nog door Gemco te ontwikkelen smeltreactor de substantie verhit tot zo’n 1350 gr. C, waardoor hij gaat smelten. Als daarna het geheel in een speciale warmtebehandelingsinstallatie zeer langzaam afkoelt ontstaat een basaltprodukt, waarin de verontreinigingen uit de baggerspecie (zware metalen) vast verankerd zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat het proces in de praktijk werkt. “In feite doen we niets anders dan de natuur nabootsen”, zegt ir. Hans Bolk, hoofd afvalstoffenverwerking van Heijmans Milieutechniek.

Hij doelt onder meer op de processen die plaatsvinden na een vulkaanuitbarsting. Ook dan ontstaan basaltprodukten die volgens Bolk vaak nog grotere gehaltes aan zware metalen bevatten.

In het samenwerkingsverband dat tot een pilot-installatie moet leiden, zijn de rollen tussen beide deelnemende bedrijven verdeeld. Gemco ontwikkelt de procestechnologie en is verantwoordelijk voor de bouw van de smeltreactor en de warmtebehandelingsinstallatie, terwijl Heijmans de bouw en de exploitatie van de smeltinstallatie voor zijn rekening neemt. Ook de afzet van de uiteindelijke produkten zal door Heijmans worden verzorgd.

Bolk denkt als klanten onder meer aan Rijkswaterstaat, die tevens de leverancier is van de grondstof (de baggerspecie), omdat de basaltblokken goed zijn in te zetten bij de dijkversterking. Een andere toepassingsmogelijkheid is het gebruik van het basalt als grondstof bij de produktie van asfalt en beton.

Realiteitszin

Hoewel nog niet op korte termijn concrete produkten zijn te verwachten, gelooft Bolk in het slagen van de nieuwe ontwikkeling: “Het is een techniek die – weliswaar op de langere termijn – op realiteitszin is gebaseerd en die past binnen onze hoofddoelstelling om reststoffen om te vormen tot bouwstoffen.”

Reageer op dit artikel