nieuws

Ontwikkelaars druk doende langs Hollandsche IJssel

bouwbreed Premium

De belangstelling van poontwikkelaars en eigenaren van terreinen aan de Hollandsche IJssel voor de structuurschets is beduidend groter dan verwacht. Overal waar woningbouw in de schets staat, ondernemen ontwikkelaars en eigenaren activiteiten.

Alle betrokken gemeenten voeren inmiddels overleg met de marktsector. Zo bereiden eigenaren en gemeente in Nieuwerkerk voor alle geplande woningbouwlocaties plannen voor. Het aanstaande vertrek van puinbrekerij Van Bentum veroorzaakt samen met de mogelijkheden van de schets een sneeuwbaleffect. Daardoor ontstaat op de zellingen Blok en Groot-Hitland enthousiasme over de nieuwe inrichting.

De provincie Zuid-Holland heeft de structuurschets voor het po Hollandsche IJssel opgenomen in het streekplan Zuid-Holland Oost. Het plan toont de toegezegde extra woningbouwcontingenten en een vervangend bedrijventerrein in de gemeente Ouderkerk. De inspecteur Ruimtelijke Ordening van VROM liet weten in te stemmen met de structuurschets en het vervangende bedrijventerein. De inspecteur gaat evenwel nog niet akkoord met de de 2500 woningen die de provincie in het streekplan opnam om knelpunten te financieren.

Riolering

Volledige en gebruiksklare plannen maken het mogelijk om op ad hoc-basis gelden te verwerven. Binnen de IJsselregio is inmiddels voor zo’n – 700.000 aan Groene Hart-gelden toegezegd. Deze middelen gaan op aan rioleringswerken in Nieuwekerk en Gouda en aan de sanering van de waterbodem in Krimpen.

Rijkswaterstaat stelt jaarlijks – 100.000 beschikbaar voor de aanleg van groene oevers langs de Hollandsche IJssel. Een voorbeeld van deze plannen biedt de aanleg van een rivierbos gecombineerd met de sanering van de zelling nabij Klein-Hitland.

De gemeenten leggen de laatste hand aan de plannen voor rioleringen die binnen vijf jaar worden aangepakt. Omwile van de sanering van de rivierbodem streeft men naar stopzetting van rechtstreekse lozingen voor 1998. Rijkswaterstaat noemt deze datum niet bindend maar vindt dat deze wel moet gelden voor de belangrijkste lozingen. De beheerders van de waterkwaliteit vinden dat een schone rivier niet ten koste mag gaan van het aanleggen van binnendijkse riolering en. Ook het verminderen van lozingen op het oppervlaktewater in de polder blijft belangrijk.

Baggerspecie

De meeste gemeenteraden in het gebied van de Hollandsche IJssel hebben de ontwerp-structuurschets behandeld. Nieuwerkerk en Moordrecht verklaarden zich inmiddels akkoord. De laatste gemeente maakte aanvankelijk bezwaar tegen het plan een depot voor baggerspecie op het grondgebied te vestigen.

Nu zeker is dat zo’n bergplaats niet in de regio komt heeft de stuurgroep Moordrecht gevraagd weer actief deel te nemen aan de stuurgroep. De stuurgroep wil dat de hele regio meedoet met de bestuursovereenkomst.

Gouda en Ouderkerk sloten eerder een overeenkomst over het trace van de zuidwestelijke randweg rond Gouda en het vervangende bedrijventerrein voor Ouderkerk. De randweg ontsluit dit terrein dat op diens beurt zuidwestelijk van de rioolwaterzuivering van Rijnland komt te liggen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nemen binnenkort in streekplanverband een standpunt in over het convenant waarna provinciale staten er een uitspraak over doen.

Reageer op dit artikel