nieuws

NVOB: “Laat fiscus bouwvergunning controleren”

bouwbreed Premium

“In West-Brabant wordt iedere afgegeven bouwvergunning door de fiscus gecontroleerd. Daar gaat een preventieve werking vanuit op de opdrachtgever. Zo iets zou in Zuid-Holland naleving verdienen.” Dat zei ing. J.J. Bokhoven van het NVOB-gewest Zuid-Holland op het ledencongres.

Hij lanceerde dat idee omdat de bouw weliswaar voorstander is van het terugdringen van de regelgeving, maar daarom nog niet met elke afschaffing c.q. wijziging blij kan zijn. Zo blijft er door een wijziging van de intentie niet veel meer over van de Vestigingswet.

Laatste strohalm om onrechtmatige bedrijfsuitoefening te bestrijden is dan de bouwregistratie, die gemeenten volgens de Woningwet verplicht dienen te hanteren en ter inzage dienen te leggen.

Het NVOB heeft moeten constateren dat door veel gemeenten in Zuid-Holland weliswaar een dergelijke registratie wordt gevoerd, maar daarin de verplichte elementen als het vermelden van de naam en vestigingsvergunning van de ondernemer die het werk uitvoert of, ingeval van eigen beheer, de namen van onderaannemers die worden ingeschakeld, niet in de registratie worden vermeld, aldus Bokhoven.

Hij vindt het tijd dat het NVOB er met nadruk bij gemeenten op aandringt dat ze op dit punt hun verplichtingen nakomen. Evenzeer is hij van mening dat nu de Economische Controle Dienst op dit terrein geen taak meer heeft, het NVOB opsporingsbevoegdheid moet worden verleend.

Geringer volume

Dat is kennelijk allemaal nodig om het werk dat nog voor handen is bij de legaal gevestigde aannemersbedrijven te krijgen. Want er is weliswaar sprake van een licht herstel voor de bouw, maar dat beperkt zich tot de sector woningbouw.

Voor Zuid-Holland geldt dan nog bovendien dat er geen sprake is van herstel in 1993 en dat voor 1994 een omzetniveau wordt verwacht gelijk aan dat van vorig jaar, “waardoor er in volume gemeten sprake zal zijn van een lichte achteruitgang”, aldus Bokhoven.

Geen eenduidig beleid

Daar komt bij dat Zuid-Holland kampt met ruimtegebrek voor wonen en werken. Het provinciaal bestuur zou bedrijven en verkeer de ruimte moeten geven. Het milieu hoeft daarbij niet het onderspit te delven, zo zei hij.

Hij wees in dit verband op de negatieve werkgelegenheidseffecten van een stagnerend Vinex-beleid in Rijnmond en op het rigide beleid van de rijksoverheid met betrekking tot het Groene Hart waarin niets mag gebeuren.

Maar putte toch weer enige hoop uit het feit dat overheden het niet altijd met elkaars opvattingen eens zijn. Zo stelde ex- minister Alders dat de Hoeksche Waard in ieder geval geen extra taakstelling krijgt ten behoeve van de woningbouw omdat die als buffer dient om Rotterdam in zijn expansie naar het zuiden af te schermen, terwijl gedeputeerde staten nu plannen hebben voor woningbouw in de Hoeksche Waard. En wel 10.000 stuks, zij het voor na 2005.

Reageer op dit artikel