nieuws

Nuenen biedt ruimte voor maximaal 4900 woningen

bouwbreed Premium

Op het grondgebied van de gemeente Nuenen ke de komende jaren minimaal 3600 en maximaal 4900 woningen gebouwd worden ten behoeve van woningzoekenden in de Vinex-stadsregio Eindhoven- Helmond. Dat is de uitkomst van onderzoek door de Grontmij en stedebouwkundig bureau De Hoog.

De uitkomsten van de studie dienen op 10 oktober als uitgangspunt voor overleg tussen de colleges van B en W van Eindhoven en Nuenen met Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Er moet namelijk nog steeds een oplossing gevonden worden voor de positie van Nuenen in het het kader van de gemeentelijke herindeling in de stadsregio. Nuenen is nu nog een witte vlek op de toekomstige bestuurlijke kaart van de regio. Mede naar aanleiding van fikse meningsverschillen tussen de twee gemeenten over de aantallen woningen die in Nuenen realiseerbaar zouden zijn.

Grontmij en De Hoog hebben op verzoek van gemeenten en provincie de potenties voor verstedelijking bij Nuenen onderzocht. Op basis van een analyse van de bestaande situatie en de ligging van mogelijke locaties zijn uiteindelijk vijf modellen voor de ontwikkeling van Nuenen in regionaal perspectief opgesteld.

Rekening houdend met de belangen van landschapsbouw en natuurontwikkeling bleven bij het zoeken naar ruimte voor grootschalige woningbouw in en om Nuenen bepaalde locaties buiten beschouwing.

Als mogelijk te realiseren locaties voeren Grontmij en De Hoog op: Boord en Opwetten (ten westen van Nuenen), Eeneind en Coll (ten zuiden van Nuenen, of liever nog ten zuiden van de A270 of Helmondweg), Oude Landen en Gerwen-zuidoost-noordwest (ten oosten van Nuenen). Voor de wijze van verstedelijking van de geselecteerde locaties zijn vijf modellen ontwikkeld. De voorkeur van Grontmij en De Hoog gaat uit naar het model “verstedelijkte flank”. Daarbij wordt het beekdal van de Kleine Dommel tot park getransformeerd.

Dit natuurpark, met moerassen en overstromingsvlakten, vormt met de groene long van Eindhoven en de bestaande en te ontwikkelen groen- en natuurgebieden rond de benedenloop richting Nederwetten en Nuenens Broek een aaneengesloten groengebied in de oostflank van Eindhoven. Fiets- en wandelpaden moeten het gebied ontsluiten.De bestaande kern van Nuenen behoudt in deze optie zijn identiteit als woongebied over de Dommelzone. De nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties hebben een capaciteit voor totaal 3600 huizen. Maar als allerlei optimalisaties worden doorgevoerd bestaat er de mogelijkheid het aantal te bouwen woningen op te voeren tot ruim 4900.

Wanneer de A270 zou worden omgebouwd van snelweg tot stadsautoweg met een smaller profiel en gelijkvloerse kruisingen kan de entree van Nuenen ingrijpend verbeterd worden en ontstaat ruimte voor 550 woningen extra. Tussen de huidige agrarische bebouwing rond de linten in Boord, Opwetten en Eeneind liggen grote stukken open terrein.

Bij beeindiging van agrarische bedrijfsvoering ke gronden worden opgekocht ten behoeve van gestapelde bouw in drie of vier lagen op parkachtige kavels. Dit levert 330 woningen extra op.

De locatie Oude Landen kan intensiever worden bebouwd en wel door het op een effectievere manier aanleggen van de verbinding tussen Refelingsche Heide en Stiphoutsche Bossen/ Papenvoortsche Heide over de A270. Dit geeft ruimte voor bouw van 265 extra woningen.

Tot slot valt te overwegen om op strategische locaties compacte gestapelde woningcomplexen te realiseren. Daardoor ke 210 woningen extra tot stand komen.

Infrastructuur

Het onderzoek geeft aan dat een aantal aanpassingen van de weginfrastructuur noodzakelijk is. Zo moet de capaciteit van de Europalaan worden uitgebreid. Voorts zal de A270 of Helmondweg moeten worden omgebouwd tot stadsautoweg.

Ook moeten er duidelijke en veilige fietsroutes richting Nuenen-centrum en Eindhoven komen. daarbij wordt onder meer gedacht aan een vrijliggende route naar Eindhoven, parallel aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo.

Om de locatie Boord te ke ontwikkelen moeten hoogspanningsleidingen gebundeld worden. Dat vergt een extra investering van – 4 miljoen. Ook dienen de in het gebied al aanwezige riolering en waterleiding te worden verlegd. Dat kost – 7,8 miljoen.

Reageer op dit artikel