nieuws

Normalisatie en certificatie versterken concurrentiepositie

bouwbreed

Normalisatie en certificatie zijn van groot belang voor de concurrentie op kwaliteit en het vernieuwingsvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Ondernemingen zijn daardoor beter in staat internationaal te concurreren.

Dat staat in een unaniem advies dat is vastgesteld door de Sociaal Economische Raad. De Raad is in juli dit jaar door de toenmalige minister Andriessen van Economische Zaken gevraagd advies uit te brengen omtrent normalisatie en certificatie van het Nederlandse bedrijfsleven. De raad adviseert verder de verantwoordelijkheden van overheid en private partijen duidelijk af te bakenen. Dit bevordert rechtszekerheid en doelmatigheid en is bovendien van belang voor de financiering.

Normalisatie stelt ondernemers in staat op gelijke basis met elkaar te concurreren. Dit vergroot de doorzichtigheid van de markt. Verder kan normalisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de technische ontwikkeling. Certificatie biedt ondernemers een extra mogelijkheid zich op de markt te onderscheiden. Consumenten en andere afnemers krijgen daardoor een beter inzicht in de geleverde kwaliteit.

De organisaties van normalisatie en certificatie dienen te worden versterkt en meer concurrerend te worden. Zo moet het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) marktgerichter gaan functioneren. Dit betekent onder meer dat de kosten van een normalisatiepo zoveel mogelijk uit de opbrengst van de verkoop van de norm moeten worden terugverdiend.

Keurings- en certificatie-instellingen dienen op een open, concurrerende markt te opereren. Zowel vrijwillige als wettelijk verplichte certificatie moet aan de private sector worden overgelaten. De overheid moet zich beperken tot toezicht op de naleving van wetgeving en opsporen van overtredingen. Een wettelijke verplichting tot certificatie ligt meer in de rede naarmate de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu groter worden.

De raad plaatst kanttekeningen bij voornemens van het kabinet op enkele specifieke beleidsterreinen. Zo moet de overheid zich niet zover terugtrekken uit de normalisatie op het gebied van de arbeidsomstandighedenwetgeving als het kabinet zich nu voorneemt.

Reageer op dit artikel