nieuws

Minister wil afspraak over lagere lonen

bouwbreed

Vrijdag zal in het centraal overleg tussen kabinet en sociale partners onder meer worden nagegaan wat er terecht is gekomen van de afspraak over de laagste cao-lonen.

Vorig jaar werd afgesproken dat zou worden bekeken of het mogelijk was de onderste loonschalen te verlagen in de strijd tegen de werkloosheid. Volgens minister Melkert is het veelal bij die afspraak gebleven.

Kabinet en de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het erover eens dat de werkloosheidsproblemen het grootst zijn aan ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Onder andere zouden de te hoog geachte loonkosten voor laag gekwalificeerd personeel daar debet aan zijn. De laagste lonen, die werkgevers volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten moeten betalen, liggen veelal aanzienlijk hoger dan het wettelijk minimumloon.

Sociale partners spraken af te bezien of die ruimte zou ke worden opgevuld. Dat zou ke door nieuwe loonschalen te creeren tussen het laagste cao-loon en het wettelijk minimumloon.

Uit cijfers van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid blijkt dat slechts in vijf van de 65 cao’s, die na het stichtingsakkoord zijn afgesloten, afspraken zijn gemaakt over nieuwe schalen op of niet boven het minimumloon.

In zeven gevallen is de ‘vloer’ in de cao verlaag. In tien andere cao’s bleef het bij intenties of aankondigingen van onderzoek.

De resterende 43 contracten bevatten geen afspraken op dit terrein. Overigens moet worden opgemerkt dat een deel van de collectieve contracten al was gesloten voordat het akkoord in de Stichting van de Arbeid een feit was.

Inloopschalen

Ook in de bouw wordt er gedacht aan verlaging van de laagste cao-lonen onder voorwaarden. Bij de komende cao-besprekingen zullen zeker zogenaamde inloopschalen aan de orde komen, die de beloning regelen voor ongeschoold personeel, dat in de praktijk nog vakbekwaamheid moet opdoen.

Reageer op dit artikel