nieuws

Milieuverordening provincie rem op Vinex-taak Hilversum

bouwbreed Premium

Hilversum heeft bij gedeputeerde staten van Noord-Holland officieel bezwaar gemaakt tegen het provinciaal beleidsplan en de daarbij behorende provinciale milieuverordening. Volgens B en W doorkruisen die namelijk gemeentelijke woningbouwplannen, onder meer in het kader van Vinex-taakstellingen.

Het belangrijkste bezwaar van de gemeente richt zich op de milieuverordening. Daarin worden tal van activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden verboden of aan een vergunning verbonden. Voorbeelden zijn de bouw van bezinestations of aanleg van parkeerterreinen.

Nu wil het toeval dat de Hilversumse wijk Over ’t Spoor bijna geheel in een grondwaterbeschermingsgebied ligt. Dat kan restricties voor gemeentelijk beleid betekenen.

Daarbij komt dan nog dat de provincie voornemens is om de milieubeschermingsgebieden uit te breiden. De wijk krijgt dan met nog strengere regelgeving te maken. Dit is dan weer het gevolg van het sluiten van het (drinkwater)pompstation in Bussum. In ieder geval verbiedt de nieuwe verordening woningbouw in een milieubeschermingsgebied. Dat zou volgens B en W inhouden dat plannen voor bijvoorbeeld het PTDSN-terrein, het Marimbaterrein en straks ook het Slachthuisterrein niet zouden ke doorgaan.

Dat doorkruist volgens het college niet alleen de gemeentelijke plannen, maar ook de inspanningsverplichtingen die op basis van rijksbeleid moeten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de door het ministerie van VROM gewenste extra woningbouwactiviteit in het kader van de Vinex.

Ontheffing

De provinciale verordening biedt wel een ontheffingsmogelijkheid, maar B en W wijzen er op dat nergens is aangegeven welke richtlijnen daarvoor gelden:

“Gaat het bijvoorbeeld om incidentele bouw of om grote woningbouwplannen? En welke voorwaarden gelden er dan?”

Het Hilversumse college benadrukt dat het “niet tegen de provinciale milieuverordening op zich is, maar geen verslechtering wenst van de bestaande situatie of een doorkruising van eerder gemaakte afspraken met onder meer de provincie zelf”.

In het bezwaarschrift wordt overigens gepleit voor stimulering van asfaltbeton en twinlay, teneinde verkeerslawaai te bestrijden.

Reageer op dit artikel