nieuws

‘Lostrillen’ olie beperkt kosten bodemsanering

bouwbreed Premium

Grond die met olie is vervuild kan met behulp van geluidsgolven worden gereinigd zonder te hoeven worden afgegraven. Bovendien hoeven de gebouwen en woningen op de vervuilde grond in dat geval niet te worden gesloopt.

Dat blijkt uit onderzoek van ir. Koen Weytingh, zo meldt het nieuwste nummer van Delft Integraal, het wetenschapsmagazine van de TU Delft. Diesel- en huisbrandolie in de ondergrond vormen een gevaar voor de volksgezondheid als het in het grondwater terecht komt. Olie bevat kankerverwekkende polycyclysche aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die in grondwater oplossen en door de gewassen ke worden opgenomen. Milieudeskundigen stellen dat een liter olie in de grond een miljoen liter grondwater kan bederven.

Tankstations

Er zijn in Nederland nog zo’n 2000 tankstations die moeten worden gesaneerd. Daarnaast bestaan nog huisbrandolietanks bij particulieren, waarbij vaak ontoelaatbaar veel is gemorst. De verontreinigde grond hierbij is volgens Weytingh goed te saneren met de reinigingsmethode met geluidsgolven die is ontwikkeld door de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft in samenwerking met De Ruiter Milieutechnologie uit Halfweg.

De basis voor de ontwikkeling is gevormd door een grondige studie naar capillaire krachten. Oliedruppels worden door capillaire krachten in porien van de grond gevangen. Door het gebruik van geluidsgolven worden de druppels stukgetrild en opgesplitst in kleinere druppeltjes die dan gemakkelijker in beweging komen. De grond is daarna beter te saneren door het vervuilde grondwater weg te pompen of door het inschakelen van olie-minnende bacterien die de grond weer ‘schooneten’.

Hoe kleiner de oliedruppels des te grote het oppervlak waaraan de bacterien ke eten en des te sneller en vollediger de reiniging.

Volledig

Conventionele technieken zijn volgens Weytingh vaak niet toereikend om met olie vervuilde grond in situ volledig te reinigen. “Afgraven is vooral op grotere diepte behoorlijk kostbaar en in veel gevallen moeten daarvoor eerst huizen of bedrijfsgebouwen worden afgebroken. Als alternatief voor afgraven kan men de grond ter plekke in situ saneren door grondwateronttrekking of biologische bodemverontreiniging, maar zonder trillen krijgt men in de meeste gevallen de grond daarmee niet helemaal schoon.”

Reageer op dit artikel