nieuws

Life Cycle Analyses zijn eenvoudig samen te stellen

bouwbreed Premium

Het Centrum voor Milieukunde te Leiden (CML) ontwikkelt een handleiding, waarmee fabrikanten en leveranciers van bouwprodukten zelf een ‘life cycle analyse’ (LCA) ke maken. De handleiding maakt het vervaardigen van een LCA in principe eenvoudig, maar de handleiding alleen is niet voldoende.

De opsteller van een LCA moet namelijk ook beschikken over alle milieugegevens met betrekking tot grondstoffen, produkten en hun toepassingen. Dat benadrukt ir. N. van den Berg van het CML, verbonden aan de Rijks Universiteit Leiden (RUL).

Hij verwacht dat de handleiding voor het eind van het jaar gereed is. Het wordt een prima instrument dat iedereen gemakkelijk kan gebruiken. Er is wel veel informatie nodig om een LCA te ke maken, en het is niet denkbeeldig dat producenten en leveranciers een deel van die informatie niet willen of ke verschaffen. Heeft men de gegevens echter, dan zijn verschillende bouwprodukten en -materialen eenvoudig met elkaar te vergelijken. De milieubelasting wordt dan steeds volgens dezelfde methode vastgesteld.

Databanken

Behalve van leveranciers en producenten zouden de gegevens ook uit databanken ke komen. Tot nog toe ging men in Brussel bij de SETAC, de Europese organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van LCA’s, ervan uit dat er per sector een databank met milieugegevens opgebouwd zou moeten worden. De gegevens moeten dan wel onderling uitwisselbaar zijn. Sinds kort echter pleit de Europese Stichting ter bevordering van LCA’s (SPOLD) te Brussel voor een centrale database met milieugegegevens van alle grondstoffen en materialen. SPOLD is een initiatief van zo’n 20 grote internationale ondernemingen, waaronder Unilever en Procter en Gamble.

Harmonisatie

Prof. dr. H.A. Udo de Haes, hoogleraar aan de Rijks Universiteit Leiden, stelt ook dat het opstellen van LCA’s eenvoudig is, mits men beschikt over een goed computerprogramma.

Udo de Haes is voorzitter van de ‘Groupe des Sages’, een werkgroep ingesteld door DG11 van de Europese Commissie. Deze werkgroep heeft een rapport uitgebracht met richtlijnen voor methodes voor het opstellen van LCA’s. Doel is het harmoniseren van methodes van milieukeur-programma’s. Een aantal landen van de Europese Unie heeft zo’n programma of is het aan het ontwikkelen.

Een probleem bij het harmoniseren van LCA-programma’s is, dat de landen van Europa gebruik maken van verschillende bronnen van energie, varierend van waterkracht tot gas en kernenergie. Ook is de vraag hoe zwaar het aspect recycling in de LCA moet wegen. Canada en Brazilie hebben reeds bezwaar geopperd tegen de eis van recycling. Voor het produkt papier heeft die eis al voor een marktverschuiving gezorgd.

Marktaandeel

Of er in de bouw marktverschuivingen zullen plaatsvinden door de opkomst van milieukeuren, kan Udo de Haes niet zeggen. “Dan zou ik eerst moeten weten hoezeer de materialen en produkten onderling verschillen. In het rapport is een van de aanbevelingen een aantal produkten te kiezen en daar criteria uit af te leiden. Die produkten moeten significant zijn voor bepaalde marktaandelen en produktietechnieken. Als er markante verschillen uitkomen, dan kan het zeker gevolgen voor de markt hebben”, aldus Udo de Haes.

Een ander probleem rond de LCA’s is het vaststellen van eenheden. De materialen en produkten moeten vergeleken worden voor wat betreft de functie die ze vervullen. Het heeft geen zin om eenheden van gewicht, oppervlak of volume te vergelijken. Het gaat erom in hoeverre en voor hoe lang er aan een bepaalde functie-eis wordt voldaan.

Stromingen

De ontwikkelaars van LCA’s zijn grofweg te verdelen in twee stromingen, stelt Udo de Haes. Er zijn er die het eenvoudig willen houden en met een beperkt aantal losse criteria willen bepalen of een materiaal of produkt goed is of niet. Anderen willen de volledige levensloop uitputtend bekijken. Het voorstel van Udo de Haes is om altijd te beginnen met een eenvoudige benadering en daarna dieper te gaan. Dan blijkt vaak dat algemene, eenvoudige criteria niet geldig zijn. Bij papier bijvoorbeeld geldt, dat het recyclen minder gewicht in de schaal legt naarmate het bos beter beheerd wordt. De mogelijkheden tot hergebruik hoeven niet doorslaggevend te zijn in een LCA. Bovendien is het nodig om altijd ook naar de toepassing te kijken. De toepassing van steenwol in de agrarische sector levert een andere milieubalans op dan die als isolatiemateriaal in spouwmuren.

Reageer op dit artikel