nieuws

Kabinet wil werkgroep voor herverdeling van arbeid

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft in een orienterend overleg met de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties voorgesteld een werkgroep in te stellen die plannen moet ontwikkelen om de werkgelegenheid te bevorderen, met name door herverdeling van arbeid.

De besprekingen dienden als voorbereiding op een eventueel Najaarsoverleg, waarin het voorstel nader kan worden uitgewerkt. In de desbetreffende werkgroep zouden vertegenwoordigers van het kabinet en sociale partners moeten zitten. Het voorstel van minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijkt sterk op de suggestie van de FNV tot het instellen van een “task force”. Die zou op korte termijn met werkgelegenheidsvoorstellen moeten komen op basis waarvan de werkgevers en de vakbonden in het cao-overleg afspraken ke maken over herverdeling van arbeid.

Om de kans op Najaarsoverleg tussen overheid en de sociale partners niet op voorhand te frustreren, ziet het kabinet af van zijn wens een keihard streefpercentage vast te stellen waarmee de werkloosheid de komende jaren moet worden teruggedrongen (‘de sociale norm’).

Deeltijdwerk

De werkgevers zitten een beetje met situatie in hun maag. Zij vinden dat het Najaarsoverleg weinig zin heeft. Hoe de werkloosheid bestreden dient te worden, is volgens hen al vastgelegd in ‘De nieuwe koers’: het akkoord waarin sociale partners vorig jaar overeenstemming bereikten over de ruil loonmatiging-werkgelegenheidsmaatregelen. In dat akkoord is ook vastgelegd dat herverdeling van arbeid (vooral bevordering van deeltijdwerk) een instrument kan zijn om de werkloosheid terug te dringen. De werkgevers vinden dat voldoende. Als zij echter besluiten niet aan de overlegtafel aan te schuiven, bestaat de kans dat het kabinet afzonderlijk met de vakbeweging afspraken gaat maken. En zo’n ‘concubinaat’ vinden werkgevers weer net iets te riskant. De kans is dus groot dat zij wel zullen meepraten. Als basis voor het overleg moet ‘De nieuwe koers’ dienen.

Reageer op dit artikel