nieuws

‘Kabinet werkt tekort aan woningen verkeerd weg’

bouwbreed

Het kabinet pakt het wegwerken van het woningtekort niet goed aan. Volgens de plannen moeten er in deze regeerperiode 15.000 woningen in de sociale sector extra bijkomen. De kosten daarvan belopen – 150 miljoen. De overheid financiert deze uitgave met bezuinigingen op andere subsidies voor de woningbouw. Dat levert – 200 miljoen op zodat het kabinet netto – 50 miljoen op de woningbouw bezuinigt.

Voorzitter R. de Vries van de Bouw- en Houtbond FNV legde op de bondsraad van zijn organisatie uit dat de woningbehoefte sterker is gestegen dan voorgaande kabinetten voorzagen. In de komende tien jaar zal het tekort zijn opgelopen met minimaal 59.000 en maximaal 140.000 woningen. De Bouw- en Houtbond meent dat de centrale overheid weer nadrukkelijker ingrijpt in de woningmarkt.

De decentralisatie stelt gemeenten in staat zelf het woningbouwprogramma op te stellen. Op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies kan de plaatselijke overheid het toegewezen contingent volledig doorschuiven naar latere jaren. Voordien mocht dat met slechts 50 procent van het contingent. Gemeenten maakten veelvuldig gebruik van deze zogeheten spaarcapaciteit. Daardoor bleef de woningproduktie achter, en dit bracht voor de bouw discontinuiteit met zich mee. Doorschuiven van het volledige contingent vergroot deze discontinuiteit alleen maar. De centrale overheid kan daarin de nodige verbeteringen aanbrengen door bijvoorbeeld mee te werken aan het vinden van geschikte locaties.

De voormalige minister van VROM liet eerder weten dat het probleem minder aan de beschikbaarheid van bouwgrond ligt dan aan de middelen om bijvoorbeeld Vinex-locaties te ontwikkelen. In het laatste geval gaat het om ongeveer – 700 miljoen. De bond bepleit een grotere financiele bijdrage van het rijk om zo de beschikbaarheid van locaties te vergroten.

Continuiteit

Een betere spreiding en continuiteit van opdrachten is volgens De Vries inmiddels bereikt in de gww-sector. Minister Jorritsma zegde tijdens recent overleg met de bond toe dat er meer geintegreerde meerjarige onderhoudsbestekken komen. Daarin zijn werken als asfaltering, grondwerk, wegbebakening en wegmarkering opgenomen. Deze meerjarige onderhoudsbestekken zullen ook meerjarig worden begroot.

De minister wil in de bestekken verder een aparte stelpost opnemen voor veiligheidsmaatregelen. Jorritsma wil dat Rijkswaterstaat en de sociale partijen nieuwe richtlijnen opstellen die dan op 1 maart 1995 in werking moeten treden. Op korte termijn worden waar mogelijk baanvakken geheel afgesloten tijdens wegwerken. Overheidsdiensten krijgen de taak de bestaande regels nauwgezet te volgen waarbij de politie intensiever snelheidsovertreders bekeurt. In het genoemde overleg liet Jorritsma weten dat de winterstop met ingang van volgend jaar vervalt. Het werkseizoen bestaat daardoor in beginsel uit 12 maanden. Tussen 16 december en 31 januari blijft de vorstverletregeling evenwel van kracht. Voor werknemers houdt deze verandering in dat ze niet meer jaarlijks vanaf 1 november in de ww terecht komen.

Oplosmiddelen

Op voorstel van de regionale vakgroep Afbouw- en Afwerksector Noord-Holland is volgens De Vries een resolutie aanvaard waarin de bond wordt opgedragen een verbod op het gebruik van gezondheid bedreigende middelen af te dwingen. De bond wil dat door middel van onderhandelingen in de cao opnemen. Een andere mogelijkheid biedt het sluiten van overeenkomsten met fabrikanten en werkgevers.

De Bouw- en Houtbond FNV wijst al jaren op het gevaar van werken met oplosmiddelen. Wetenschappelijk gezien bestond er in de visie van de bond reeds een relatie tussen deze middelen en hersenbeschadiging. Onder andere neuroloog Hageman van het ziekenhuis Medisch Spectrum in Enschede legde een verband tussen chemische oplosmiddelen en klachten als hoofdpijn, verlies aan geheugen en concentratie en vroegtijdige dementie.

Reageer op dit artikel