nieuws

Jorritsma wil investeren in terminal Twente

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma is bereid enkele tientallen miljoenen guldens te steken in een Twentse combi-terminal. Dit is een centrum waarin onder meer containers van vrachtwagens op treinen worden gezet en andersom.

De bewindsvrouw vindt zo’n terminal in het belang van het goederenverkeer tussen Rotterdam en Twente. Op wat langere termijn zou die ook als schakel ke dienen in de verbinding van Nederland met Polen en Scandinavie. Het overslagcentrum gaat in totaal circa f 60 miljoen kosten.

ok Europese fondsen en de provincie Overijssel zullen bijdragen aan de bouw. Het rijk financiert ook een deel van de aanloopverliezen. NS Cargo heeft zich – na aanvankelijke aarzelingen – eveneens opgesteld achter het plan voor de terminal. Een gunstig uitgevallen bedrijfsplan heeft daarbij de doorslag gegeven.

Overslagcomplex

Gedeputeerde staten verwachten dat het overslagpunt eind 1996 in gebruik kan worden genomen. De terminal sluit aan op de eventuele noordelijke aftakking van de Betuwelijn. De positieve opstelling van de minister en NS Cargo is voor GS van Overijssel aanleiding provinciale staten voor te stellen om de bouw van het overslagcomplex op de grens van de gemeenten Oldenzaal en Weerselo planologisch mogelijk te maken. Het komt op een andere plek dan eerst de bedoeling was. GS denken met die verschuiving de bezwaren tegen de aantasting van natuur en landschap te hebben weggenomen. De bouw van de terminal vinden GS belangrijk voor de versterking van Twente als Europese transport- en distributieregio.

Besluit

Een ander argument is, dat het overslagpunt ertoe bijdraagt dat de autosnelweg A1, die Nederland met Noord- en Oost-Europa verbindt, niet dichtslibt. Sinds het wegvallen van het IJzeren Gordijn neemt het vrachtverkeer op de A1 zo sterk toe, dat al binnen enkele jaren een derde rijbaan noodzakelijk kan zijn. Provinciale staten van Overijssel nemen op 21 december een besluit over het voorstel om het Streekplan Twente zo aan te passen dat de terminal er kan komen. Voordat het zover is, ke degenen die bezwaren hebben hun kritiek mondeling toelichten. Oldenzaal is voor het overslagcentrum. Weerselo is niet overtuigd van de noodzaak om zo’n complex aan te leggen.

Gedeputeerde F. Hertog denkt dat deze gemeente haar mening herziet, nu GS een standpunt hebben ingenomen. Blijft Weerselo dwarsliggen, dan zal de provincie niet schromen die gemeente te dwingen tot medewerking.

Reageer op dit artikel