nieuws

GS willen kalkwinning Margraten beperken

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Limburg willen de uitbreiding van de groeve ’t Rooth, gemeente Margraten, waar het bedrijf Ankerpoort BV uit Maastricht kalksteen wint voor de maalderij, beperken tot zeventien hectare. Daarmee halen GS een flinke streep door de oorspronkelijke planning.

Immers, in het ontwerp-deelplan van november 1991 was voorzien in een uitbreiding van 30 ha. Ankerpoort zelf claimde 48 ha. De kalksteen wordt, na malen, onder andere gebruikt voor de produktie van vulstoffen voor de wegenbouw, de glas- en keramische industrie en veevoeders.

De door GS toegestane uitbreiding, die nog door Provinciale Staten moet worden bekrachtigd, is goed voor vier miljoen ton kalksteen en een produktie van tien jaar.

Het provinciaal bestuur is tot haar besluit gekomen aan de hand van een hernieuwde afweging van de belangen van het landschap. “Een uitbreiding van de groeve heeft onmiskenbaar het tot gevolg dat een aantasting plaatsvindt van het cultuur historisch en landbouwkundige waardevolle landschap van het Plateau Margraten”.

Door de herziene visie van GS blijft het gehucht ’t Rooth van de ondergang gespaard. Volgens gedeputeerde Ger Tindemans van ontgrondingen, wordt het buurtschap door beperkte woningbouw en wegwerken van achterstallig onderhoud opgewaardeerd.

In de huidige concessie kan Ankerpoort nog 20 maanden vooruit. GS achten de aansluitende periode van tien jaar voldoende voor Ankerpoort om het bedrijf aan te passen en de werkgelegenheid van 175 mensen veilig te stellen.

Claim

Ankerpoort heeft Tindemans – voor de vaststelling van het deelplan kalksteen – schriftelijk laten weten een schadeclaim van f 20 miljoen gulden te zullen eisen, indien afgeweken wordt van eerdere toezeggingen.

Tindemans zegt dat deze claim bij GS er niet toe geleid heeft een ander standpunt in te nemen. Ankerpoort treedt pas, na een gesprek met GS-leden, met een officiele verklaring naar buiten. De vaststelling van het deelplan-kalksteen geldt ook voor de winning van kalksteen voor de cementindustrie.

Het voorgestelde beleid wijkt overigens niet af van de eerdere stellingname van GS. Die houdt onder meer in dat de provincie geen nieuwe locaties meer zal aanwijzen om in de kalksteenbehoefte van de cementindustrie te voorzien.

De Eerste Nederlandse Cement Industrie in Maastricht kan nog tot het jaar 2010 dertig miljoen ton kalksteen winnen in de St. Pietersberg in Maastricht.

Reageer op dit artikel