nieuws

GroenLinks ziet niets in aanleg van A50

bouwbreed

GroenLinks ziet niets in aanleg van de A50 Eindhoven-Nijmegen, omdat Rijkswaterstaat (RWS) te weinig compensatie biedt voor aantasting van natuur en landschap. Ervaringen met de ombouw, bij Boxtel, van de N2 tot autosnelweg, bevestigen dat volgens GroenLinks.

In een brief aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant dringt de partij aan op harde afspraken over compenserende maatregelen. Als RWS die weigert, zou de provincie volgens de partij medewerking aan aanleg van de A50 moeten weigeren.

GroenLinks baseert zich voor die kritische stellingname op uitspraken van de scheidende directeur Gijtenbeek van de Stichting Brabants Landschap. Die had flinke kritiek op het beleid van RWS voor wat betreft compensatie van natuur en landschap, die verloren gaan bij grootschalige renovatie en aanleg van wegen.

Gijtenbeek stelde dat RWS voor aanleg van de A50 slechts – 20 miljoen heeft begroot voor compenserende maatregelen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat daarvoor zeker – 80 miljoen nodig is.

Voor GroenLinks aanleiding om te concluderen dat “deze weg niet aangelegd moet worden”. Maar mochten GS daarover een andere mening hebben, dan moeten ze volgens GroenLinks stappen ondernemen om te bewerkstelligen dat RWS voldoende middelen begroot om te voldoen aan het compensatiebeleid van de provincie.

Schade door A2

Gijtenbeek had verder geconstateerd dat RWS in het kader van aanleg van de A2 bij Boxtel veel meer schade zou hebben berokkend aan de landgoederen Venrode en Sparrenburg dan aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld.

GroenLinks wil weten welke compensatiemiddelen RWS voor deze schade heeft gereserveerd. Mocht RWS geen geld hiervoor willen uittrekken dan moeten GS volgens GroenLinks maatregelen nemen om voldoende compensatie af te dwingen.

De partij meent dat RWS voortaan vooraf bij de begroting van een uit te voeren werk voldoende compensatiemiddelen moet reserveren.

Weigert de rijksopdrachtgever dit dan moet de provincie wat GroenLinks betreft niet meewerken aan uitvoering van het po.

Reageer op dit artikel