nieuws

Friesland verbaasd over toename in woningbouw

bouwbreed

Het aantal verleende bouwvergunningen en voltooide woningen in Friesland is in de afgelopen twee jaar bijzonder sterk gestegen. De jaarlijkse toename bedraagt gemiddeld 35 %.

Frans Oremus

De provincie zegt verbaasd te zijn over de cijfers. In het streekplan werd nog uitgegaan van een gemiddelde groei van de woningvoorraad in de periode tot 2010 van nog geen 2000 woningen per jaar.

“Nu al zien we in de maandstatistieken bouwnijverheid een niveau van gemiddeld 3700 woningen per jaar. Deze groei doet zich voor in alle drie de noordelijke provincies, maar in veel mindere mate in de overige provincies. Dat duidt erop dat het niet alleen de hypotheekrente is die deze groei veroorzaakt. Wellicht dat we nu de vruchten plukken van de beschikbaarheid van bouwgrond in het noorden en de grote tekorten in de Randstad”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Onderzoek

Om over een en ander duidelijkheid te krijgen laat het provinciebestuur onderzoek uitvoeren. Mocht hieruit blijken dat er sprake is van structurele veranderingen op de woningbouwmarkt dan zal de provincie de raming van de toekomstige woningvoorraad aanpassen.

Zwaar getroffen

Overigens zegt de provincie in verhouding extra zwaar getroffen te zijn als het gaat om de subsidieverstrekking voor woningen.

“Voor economische investeringen kennen we nog een forse subsidiestroom. In de volkshuisvesting in Friesland is in 1995 wel de laatste fase van subsidieverstrekking voor woningen aangebroken. In 1994 kregen we nog zo’n – 15 miljoen van het rijk aan volkshuisvestingssubsidie, voor 1995 is dit nog slechts – 3,2 miljoen. Daarmee kan de provincie nauwelijks sturen”, aldus de woordvoerder

In 1995 zullen er echter wel weer subsidies loskomen voor het stadsgewest Leeuwarden. De provincie krijgt hiervoor – 7,1 miljoen van het rijk voor het stimuleren van de woningbouw en de daarvoor noodzakelijke uitvoering van bodemsaneringswerken.

De subsidies voor stads- en dorpsvernieuwing bedragen voor 1995 – 16,1 miljoen. Dit geld wordt voornamelijk uitgekeerd aan gemeenten voor de aanpassing van de woonomgeving, particuliere woningverbetering en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

Reageer op dit artikel