nieuws

‘Extra kosten door vervuiling rijzen de pan uit’ VNG: kosten van baggeren loopt in miljarden guldens

bouwbreed Premium

De inkomsten van gemeenten om vervuilde havens en wateren uit te baggeren zijn volstrekt onvoldoende. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zullen de komende tien jaar oplopen tot – 5,8 miljard. Dit is alleen nog met financiele bijdragen van andere overheden en het belasten van vervuilingsbronnen op te brengen.

Dit stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het rapport ‘Baggeren of doormoddderen?’. Deze rapportage is opgesteld naar aanleiding van een enquete onder de gemeenten over de extra kosten van vervuilde bagger.

Volgens de VNG bewijst deze enquete dat het met de kosten van het uitbaggeren finaal de pan uit rijst. Voor de komende tien jaar bedragen de extra kosten voor gemeentelijke havens en stadswateren – 3,5- tot – 5 miljard. Dat komt neer op een verzevenvoudiging van de huidige kosten. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat de bagger vervuild is. Immers, zonder vervuiling zal de financiele inspanning – 700 miljoen bedragen.

De kosten, zo blijkt uit een rekensom van de VNG ke als volgt worden verdeeld: – 1,2 tot – 1,7 miljard voor het reguliere verwijderen van aangevoerd slib, – 1 tot – 2 miljard voor het wegwerken van achterstanden of het incidenteel aanpassen van de watergang en – 1,3 miljard voor het baggeren van de zeehavens.

Al met al bedragen die volgens de VNG door gemeenten alleen niet meer zijn op te brengen. “Het is duidelijk dat er maatregelen moeten worden genomen. Gemeenten ke dit gewoon niet meer betalen”, aldus VNG-beleidsmedewerker drs. H.J. Gastkemper in een toelichting.

Belasten

Oplossingen moet volgens de VNG worden gevonden in sferen als het extra belasten van de gebruiker, de pleziervaart, beroepsvaart maar ook de kwaliteitsbeheerders moeten extra middelen beschikbaar stellen. Daarnaast zou een deel uit de benzine-accijns moeten komen. “Het verhalen van de kosten op de vervuiler is het beste, maar in de praktijk vrijwel niet mogelijk”, aldus Gastkemper.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VNG dan ook omsnelle maatregelen. “Vooral”, zo benadrukt Gastkemper, “omdat de baggerachterstanden alleen maar oplopen.”

Protest

De maatregelen waar de VNG om vraagt, lopen over een drietal sporen. Zo moet de baggersector betere faciliteiten krijgen en er moeten meer locaties voor baggerdepots worden aangewezen. De derde maatregel moet zijn dat er geen financiele belemmeringen voor het storten of hergebruiken van bagger worden opgeworpen.

Hiermee doelt de VNG vooral op de wet Belasting op milieugrondslag. “Voor de goede orde: de kosten die deze maatregel met zich meebrengen zijn nog niet in onze berekening opgenomen. Zouden we dat wel doen dan lopen de bedragen die nodig zijn enorm op”, aldus de beleidsmedewerker die er geen misverstand over laat bestaan dat de VNG mordicus tegen het wetsvoorstel is.

Zoals Cobouw gisteren reeds meldde heeft ook de havenstad Rotterdam zich in een brief tegen dit wetsvoorstel geprotesteerd. Het voorstel voorziet in een aanslag van – 29,90 voor iedere ton baggerspecie die moet worden gestort. Het zou de havenstad vele tientallen miljoenen guldens extra gaan kosten.

Volgens de VNG moet er een maatschappelijk gedragen beslissing worden genomen. “Maar de havens en wateren moeten in ieder geval worden uitgebaggerd. Duidelijk is dat hiervoor aanvullend geld nodig is. Komt dat er niet dan lopen de problemen alleen maar op.”

Consequentie

De uiterste consequentie zou volgens de beleidsmedewerker zijn dat het “ambitieniveau naar beneden wordt bijgesteld”. Met andere woorden: de huidige milieu-eisen, in de ogen van veel baggerondernemingen te streng, moeten worden afgezwakt. “Maar daar willen wij absoluut niet voor pleiten. In tegendeel zelfs”, aldus Gastkemper.

Reageer op dit artikel