nieuws

Bouw betaalbare huurwoningen in de knel

bouwbreed

Het is duidelijk dat er absoluut geen garantie is dat er in de komende jaren voldoende en betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Deze sombere woorden zijn van NWR-directeur drs. D. Hamersma, en hij sprak ze uit op een bijeenkomst in Scheveningen van directeuren van NWR-woningcorporaties in Zuid-Holland.

Hamersma herinnerde er aan dat het kabinet gelijktijdig met het Besluit woninggebonden subsidies 1995 een belangrijke bezuiniging op de woningbouwsubsidies realiseert. “En dat juist in een periode waarin ook het rijk erkent dat de woningbehoefte stijgt en de produktie op een hoog niveau moet blijven. En ook in een tijd waarin corporaties steeds meer te maken hebben met een snelle groei van het aantal woningzoekenden en een stijging van de wachttijden.” Het zijn vooral de lagere en laagste inkomens die deze stijging veroorzaken.

Met de BWS wordt afgestapt van een rente-afhankelijke subsidie voor huurwoningen en overgestapt op een eenmalige bijdrage. “Maar de hoogte van die bijdrage is eerder afgestemd op een rente van 6 procent dan van 8,5 procent, die nu moet worden betaald. En een procent rente staat gelijk aan – 100 huur per maand. Dan is wel duidelijk dat er absoluut geen garantie is dat er de komende jaren voldoende en betaalbare huurwoningen worden gebouwd.”

Huren

Drs. Hamersma wees erop dat er vooral in en bij de stedelijke gebieden (Vinex-locaties) veel gebouwd zal worden. Daar moeten ook betaalbare huurwoningen komen. Hij rekende voor dat een gewone huurwoning zonder subsidie bij 8 procent rente en zonder reservering voor groot onderhoud – 1250 per maand huur kost. Via de dynamische kostprijsberekening is de huur nog steeds meer dan – 900 per maand bij vijftig jaar lang 3 procent huurverhoging. Met – 5000 als eenmalige stimuleringsbijdrage kan de huur – 40 omlaag. Met – 9000 bereikbaarheidstoeslag kan de huur nog eens – 70 lager worden. De NWR-functionaris: “En ook die huur is onbetaalbaar voor het asielzoekend gezin, de bejaarde die in een aangepaste woning zelfstandig zou ke blijven, of gewoon voor alle mensen met lagere en modale inkomens die zich melden bij gemeenten en corporaties en die steeds langer in de rij en in de kou komen te staan.”

Ongedaan

Wat moet er gebeuren, zo vroeg drs. Hamersma zich af. “Eerst is nodig dat de verlaging van de woningbouwsubsidies die – 200 miljoen in 1998 bedraagt, ongedaan wordt gemaakt. Bovendien is nodig dat de nog niet bestede BWS-middelen uit 1994 volledig ter beschikking van de sociale bouw in 1995 blijven. Verder is het logisch dat de schaarse middelen terecht komen bij de regio’s en bij de sociale bouw binnen die regio’s waar de financien zo dringend hard nodig zijn.”

De corporaties zullen hun bijdrage ke leveren, ook in financiele zin. Maar gezien het grote gat tussen kostprijshuur en betaalbare huur ke zij dat niet alleen en ke zij dat slechts als de financiele continuiteit niet in gevaar wordt gebracht. Daarom is het huurbeleid zo belangrijk, zodat de huurprijzen in de bestaande voorraad en die in de nieuwbouw op elkaar blijven afgestemd.

Gebleken is dat een huursomstijging van 3,5 procent het absolute minimum is voor de komende vijftien jaar. “De verhoging mag best lager zijn, maar dan moet de overheid een of meer miljard gulden leggen op het bruteringsbedrag van – 35 miljard.

Zelfs bij een zogenaamde kleine huurverlaging van een half procent en maar voor een jaar missen de corporaties – 1 miljard aan inkomsten.

“De woningbehoefte is stelselmatig onderschat”, zo concludeerde de heer Hamersma. “Voor de bovenkant van de markt wordt flink gebouwd, vooral koopwoningen. De fiscus past al gauw – 30.000 bij voor een eenvoudige koopwoning. Het is wel heel erg schrijnend om tegen deze achtergrond met – 5000 als stimuleringsbijdrage te worden afgescheept.”

Reageer op dit artikel