nieuws

AVBB wil af van streng Vinex-beleid Gering aantal bouwlocaties doet woningbouw das om

bouwbreed Premium

Het al te stringente Vinex-beleid moet worden versoepeld. Dat vindt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf na kennis te hebben genomen van de uitkomst van het signaleringssysteem koopwoningen, waarmee het Onderzoeksinstituut OTB in zijn opdracht voor de tiende keer de situatie op de nieuwbouwmarkt van koopwoningen in kaart bracht. Het rijk zou samen met de stadsgewesten moeten nagaan in hoeverre versoepeling van de voorwaarden waaronder gebouwd wordt mogelijk is, aldus het AVBB.

Met het door OTB opgezette signaleringssysteem komt elk halfjaar nieuw cijfermateriaal beschikbaar. Vanaf juli 1989 wordt op deze wijze de voortgang van de koopwoningmarkt nauwlettend in het oog gehouden. De gegevens zijn onder meer afkomstig uit een enquate, die het OTB onder zowel professionele als particuliere opdrachtgevers houdt.

Evenals in de tweede helft van 1993 het geval was geeft meer dan 70 % van de beroepsmatige opdrachtgevers, waaronder aannemers, corporaties, projectontwikkelaars en bouwondernemers, aan het geringe aantal bouwlocaties als een knelpunt te ervaren. ‘Geen ander knelpunt heeft ooit zo hoog gescoord’, aldus het AVBB, dat daaruit opmaakt dat de voortgang van de woningbouw in gevaar dreigt te komen.

Grote twijfel

Het AVBB betwijfelt sterk of er op Vinex-locaties woningbouw volgens planning wordt gerealiseerd. Deze koepelorganisatie heeft daar een zwaar hoofd in gezien de moeizame onderhandelingen tussen rijk en stadsgewesten over invulling van Vinex-akkoorden. ‘Vertaling van beginselconvenanten in uitvoeringsconvenanten alleen al kost maanden’, aldus het AVBB in een commentaar.

Het OTB signaleert een voortdurende daling van het aandeel nieuwbouwwoningen in de Rijksprioriteitsgemeenten. Al vanaf het jaar 1992 is dat te constateren. Daarvoor bedroeg het nog 58 %, in 1992 zelf daalde het percentage naar 56,7, in de periode juni 92- juli 93 was dat gedaald tot 56,4 , terwijl het jongste percentage 53 bedraagt.

Dat noemt het AVBB een opvallend signaal omdat juist in de rijksprioriteitsgemeenten – zeg maar de samenstellende delen van de Vinex-stadsgewesten – nieuwbouwwoningen gerealiseerd moeten worden.

Als in aanmerking wordt genomen dat het aantal verleende bouwvergunningen voor ongesubsidieerde woningen juist aan het toenemen is, kan er volgens het AVBB nog maar een conclusie worden getrokken: de nieuwbouwwoningen worden niet op de juiste plaatsen gebouwd.

Ongunstig vooruitzicht

Ten opzichte van de tweede helft van 1993 is het aantal bouwvergunningen voor vrije sectorwoningen met ruim 10 % toegenomen. Het AVBB vraagt zich bij deze ontwikkeling af hoe lang dat nog zo zal doorgaan. De voortekenen noemt men ongunstig: de inkomensverwachtingen zijn weinig hoopgevend, evenals de ontwikkeling van de rentestand. Binnen een maand is die rente met een procentpunt gestegen. Behalve soepeler voorwaarden voor het bouwen in Vinex-locaties wenst het AVBB ook dat bijsturing kan plaatsvinden als knelpunten zoals hierboven worden gesignaleerd.

Reageer op dit artikel