nieuws

NWR vreest voor plan semi-permanente woningen

bouwbreed

De opvang van asielzoekers gaat alles behalve naar wens. Er zijn dit jaar zeker 20 000 woningen extra nodig voor de opvang van vluchtelingen. De Nationale Woningraad (NWR) zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan. Zeker gezien het feit dat van een eerder gelanceerd initiatief, de bouw van semi-permanente woningen, door besluiteloosheid van gemeenten en overheid niets terecht dreigt te komen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft NWR-directeur N. van Velzen, buitengewoon bezorgd te zijn over de opvang van asielzoekers. Van Velzen pleit hierin voor een goed gecoordineerde actie om de huisvestingsproblematiek een halt toe te roepen. “Als er niet snel actie wordt ondernomen, zullen zich opnieuw onwenselijke en onwaardige taferelen voordoen bij de opvang van asielzoekers”, aldus de NWR-directeur. Volgens de NWR is de nood hoog. De instroom van asielzoekers is op dit moment groter dan verwacht en de opvangcapaciteit in de asielzoekerscentra inclusief alle getroffen noodvoorzieningen is nog steeds te beperkt.

De problemen zullen binnenkort nog sterker toenemen als de noodopvang die op dit moment in vakantieaccommodaties is gerealiseerd in het voorjaar niet meer of nog maar gedeeltelijk beschikbaar is. “Een deel van de exploitanten van dergelijke accommodaties laat desgevraagd weten dat tegen die tijd de contracten zullen worden beeindigd.”

Hoewel in de ogen van de NWR aan de uitstroom vanuit de centra naar de normale woningvoorraad met redelijk resultaat wordt gewerkt, is toch nog niet de helft van het aantal plaatsen dat per 1 mei 1994 beschikbaar zou moeten zijn gerealiseerd.

In een reactie hierop zegt een woordvoerder van het ministerie van VROM dat uit de laatste cijfers blijkt dat de taakstelling van 15 000 woningen op 1 mei wordt benaderd. “We zitten dan in de buurt”, aldus VROM.

Volgens Van Velzen gaat het echter om een topje van de ijsberg. “De verwachting is bovendien, dat voor dit jaar op een bijna tweemaal zo grote uitstroomtaakstelling als voor 1993 moet worden gerekend. Wij schatten als gevolg daarvan een extra claim van minimaal 20 000 woningen in 1994 nu al onvermijdelijk, hetgeen meer is dan de volledige jaarproduktie sociale huurwoningen.”

Nieuwjaarstoespraak

In de brief komt Van Velzen ook nog even terug op de nieuwjaarstoespraak van collega-directeur Kempen die waarschuwde dat Nederland aan de vooravond van een tweede woningnood sinds de Tweede Wereldoorlog staat. “De recente ramingen van het CBS inzake de toename van de bevolking spreken duidelijke taal. Het Centraal Planbureau gaat er al van uit dat het tekort aan woningen in 1995/1996 zo’n 250 000 zal bedragen. Daarmee dreigt woningnood, of men dat nu oud nieuws vindt of niet.” Deze laatste opmerking is gericht aan het ministerie van VROM die Kempens waarschuwing wat laconiek als ‘oud nieuws’ en ‘onzin’ van de hand wees.

Het moet in ieder geval volgens Van Velzen volstrekt duidelijk zijn dat er oplossingen voor het nijpende probleem worden gezocht.

De NWR ziet als enige mogelijkheid het plan van het in grote aantallen bouwen van semi-permanente woningen.

Buiten dit plan zijn er in de ogen van de koepel van woningcorporaties niet of nauwelijks oplossingen voorhanden.

“Toch constateren wij op dit punt een wonderbaarlijke besluiteloosheid bij de betrokken departementen. De rijksoverheid geeft nog steeds geen duidelijke kaders aan voor het realiseren van dergelijke semi-permanente oplossingen.

Al enkele maanden wordt er nu gesproken over een ‘heldere taakverdeling tussen rijk en gemeenten’, maar buiten de overlegtafel is die helderheid nog nergens doorgedrongen.”

Dat geldt, aldus de NWR-directeur, ook voor de financiele kaders. In zijn optiek is de situatie er voor woningcorporaties en gemeenten er wat dat betreft alleen maar onduidelijker op geworden.

“De benodigde extra inzet van middelen om voor dit doel tijdelijke locaties beschikbaar te krijgen staat naar onze mening in geen verhouding tot de enorme extra kosten die nu voor noodopvang moeten worden gemaakt.”

Volgens VROM is het echter nog een kwestie van enkele weken eer het kabinet een besluit zal nemen. Binnenkort komt de werkgroep VNG/IPO en betrokken ministeries onder leiding van Lubbers weer bijeen.

“Kort daarna zal er een besluit worden genomen”, aldus de VROM-woordvoerder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels