nieuws

Werkgelegenheid gediend met investeringen

bouwbreed Premium

Het kabinet zet hoog in op werkgelegenheid, maar gebruikt verkeerde maatregelen om die zo goed mogelijk te laten groeien. De resultaten van het kabinetsbeleid op dit punt zullen gering zijn: de werkloosheid blijft voorlopig stijgen. Beter zou het zijn te investeringen in infrastructuur en woningbouw. Dat levert tenminste werkelijk banen op.

Aldus de hout- en bouwbond CNV in een commentaar op de Miljoenennota. Het kabinet ziet lastenverlichting als wondermiddel voor het scheppen van banen. Maar voor de bouw heeft de nieuwe regeerploeg vooral lastenverzwaringen in petto.

Daar is bijvoorbeeld de privatisering van de wao. De bond zegt voor overdracht van werknemersverzekeringen aan sociale partners te zijn, mits het gaat om nieuwe gevallen. De aaw wil de bond wel als solidaire basis tussen bedrijfstakken in stand houden. “Anders wordt de bouw met volstrekt onbetaalbare risico’s opgescheept”.

Lagere overheden

De bond begrijpt niet dat het kabinet enerzijds de mond vol heeft van het scheppen van werkgelegenheid en het versterken van de economie, maar investeringen in de infrastructuur uitstelt. Het gaat om een bedrag dat oploopt tot – 300 miljoen in 1998. De bond verwacht bovendien dat de bezuinigingen op Gemeentefonds en het Provinciefonds zullen leiden tot minder bouwinvesteringen van lagere overheden.

Kwetsbare groepen zullen waarschijnlijk door die bezuinigingen ook nog eens geconfronteerd worden met verhoging van gemeentelijke heffingen. Vraagtekens zet de bond bij het voornemen van het kabinet de voeding van het Fonds Economische Structuurversterking (o.a. uit opbrengst PTT-aandelen) ter discussie te stellen. Daarmee wordt de bedoeling van het fonds geweld aangedaan. Bovendien wil het kabinet ook andere projecten, o.a. bodemsanering, uit het fonds gaan financieren. De spoeling voor belangrijke infrastructuurpoen wordt daarmee wel erg dun, aldus de bond

Woningbouw

De bond zegt blij te zijn met het verhoogde woningbouwprogramma Maar noemt het merkwaardig dat het kabinet tegelijkertijd meer woningen wil realiseren en minder geld uittrekt voor nieuwbouw van woningen.

Tegenover de verhoging van het programma sociale huurwoningen staat namelijk het afschaffen van de stimuleringssubsidies voor nieuwbouwwoningen. De huidige hoge rentestand en de dalende koopkracht (genoemd worden o.a. ingrepen in aow, ww, kinderbijslag, studiefinanciering) zouden juist een verhoging van de stimuleringspremies rechtvaardigen, aldus de bouwbond-CNV.

Waardering kan de bond opbrengen voor de ‘overplanning’ bij verkeer en waterstaat. Daarmee wordt voorkomen dat de middelen in een begrotingsjaar niet allemaal worden aangewend doordat zich vertragingen voordoen. Op deze wijze worden grote schommelingen in de produktie in de gww-sector tegengegaan.

Reageer op dit artikel