nieuws

Uit de troonrede

bouwbreed

De ontwerp-begroting draagt het karakter van soberheid en modernisering. Er is een beduidende daling van de collectieve lastendruk voorzien en de basis wordt gelegd voor een vermindering van het financieringstekort in de komende jaren. De zorgwekkende verhouding tussen de aantallen inactieven en actieven maakt het onontkoombaar dat volgend jaar wordt afgezien van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loon ontwikkeling. Met flankerende maatregelen wil de regering eraan bijdragen dat er toch een redelijk evenwichtig inkomensbeeld ontstaat. Daartoe dienen onder meer de invoering van een inkomensafhankelijke belastingaftrek voor ouderen en maatregelen in de sfeer van de individuele huursubsidie, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen.

et belastingtarief voor de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting zal ter ondersteuning van een gematigde loonontwikkeling worden verlaagd. Door de invoering van een franchise in de premie ziekenfondswet worden de werkgeverslasten voor laagbetaalde arbeid verminderd.

Basispensioen

De modernisering van het sociale stelsel wordt voortgezet. Om op langere termijn de zekerheid te ke blijven bieden van een gegarandeerd basispensioen en om solidaire regelingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in stand te houden is een kritische toets van het bestaande stelsel geboden. De regering doet voorstellen in het kader van de kinderbijslag waarbij een zwaarder beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. De toegang tot de werkloosheidswet zal worden beperkt terwijl de duur van de vervolguitkering wordt verlengd.

a jaren van onafgebroken stijging van het beroep op uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid doet zich gelukkig nu een keer ten goede voor. Om verdere verbetering mogelijk te maken zal worden voortgegaan op de weg van privatisering van de ziektewet.

In de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal concurrentie in de uitvoering worden toegelaten waarbij de overheid verantwoordelijk blijft voor de polisvoorwaarden.

De uitwerking zal zodanig vorm worden gegeven dat een solide draagvlak voor sociale zekerheid voor alle burgers in stand blijft met solidariteit als kenmerk.

1De regering is zich ervan bewust dat haar voornemens gevoelige aanpassingen bevatten. Daar staat een lastenverlichting van ruim vier miljard gulden voor burgers en bedrijven tegenover. Voorts komt in 1995 voor het eerst sinds jaren weer enige verbetering in zicht in de verhouding tussen aantallen inactieven en actieven. Versterking van onze economie vraagt om een offensief beleid. En in de industrie en in het midden- en kleinbedrijf dient meer te worden geinvesteerd in de ontwikkeling en toepassing van kennis en technologie. Daartoe zullen bedrijven nauwer worden betrokken bij het stellen van prioriteiten voor het onderzoek dat door de overheid wordt bekostigd.

Ook zal worden voortgegaan met het ontwikkelen van top-instituten op enkele veelbelovende technologie-gebieden. Aan het beroepsonderwijs zullen ruimere mogelijkheden worden geboden om beter aan te sluiten bij de praktijk.

Eind 1994 zal het parlement een nationaal actieplan bereiken gericht op proefpoen van overheid en bedrijfsleven op het terrein van zogenoemde elektronische snelwegen. De slagvaardigheid van bedrijven kan worden vergroot door te zorgen voor minder lasten, minder regels en beter werkende markten.

zes maanden zal het parlement een plan van aanpak ontvangen voor deregulering en versterking van de marktwerking. Vermindering van administratieve lasten worden op korte termijn weggenomen.

oor duurzame versterking van de economie en van de werkgelegenheid is de medewerking van de sociale partners belangrijk. Versterking van de economie kan niet zonder een goed milieubeleid. In ons dagelijks leven wordt aandacht voor het milieu steeds belangrijker.

Zorgvuldig

Begin 1995 wordt aan de Tweede Kamer de nota Ruimtelijk-economisch beleid voor de periode 1995-199 worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat regio’s niet geisoleerd maar in onderling verband en in samenhang met de internationale omgeving worden beschouwd.

De groeiende behoefte aan woningbouwlocaties maakt het nodig zorgvuldig om te gaan met de belangen van natuur, landschap en recreatie. De noodzakelijke investeringen vragen een forse inspanning van de betrokken overheden en de marktsector. Het leefbaar houden van het stedelijk gebied verdient bijzondere aandacht.

Voor de versterking van onze Nederlandse concurrentiepositie is een samenhangend en duurzaam vervoersbeleid een vereiste. Centraal staan de investeringsplannen voor de mainports Rijnmond en Schiphol, de achterlandverbindingen, de grote stadsgewesten en de stedelijke knooppunten. Het definitieve regeringsstandpunt betreffende de hogesnelheidslijn zal het parlement in het voorjaar van 1995 bereiken. an het begin van dat jaar zal de regering ook klaarheid scheppen over haar voornemens betreffende de Betuwelijn. Een intensieve internationale samenwerking in Europees verband gericht op de aansluiting op transeuropese netwerken is van groot belang.

Reageer op dit artikel