nieuws

Sneller bouwen kost meer en kan toch voordelig zijn

bouwbreed

Sneller bouwen leidt tot vermindering van het renteverlies op directe bouwkosten. Als die opweegt tegen de verhoging van de bouwsom is voor opdrachtgever en aannemer winst te behalen. Voor een po als de Centrale in Den Haag zou toepassen van een stalen draagconstructie een tijdwinst opleveren van ongeveer 6,5 maanden, terwijl de totale kosten voor de opdrachtgever nagenoeg gelijk blijven.

Dit blijkt uit het afstudeerwerk van A.J. IJsseldijk van Civiele Techniek aan de Technische Universiteit te Delft. De student utiliteitsbouw schrijft in zijn verslag ‘Sneller Bouwen’ wel dat veel aannamen zijn gedaan en simplificaties zijn doorgevoerd om tot een eindconclusie te komen. Het verslag geeft de resultaten van onderzoek naar: de mogelijkheden om bouwpo sneller te laten verlopen, de gevolgen hiervan en de verdeling van de eventuele baten tussen opdrachtgever en aannemer.

In het algemeen worden de investeringskosten van een bouwpo mede bepaald door de bouwtijd. De hieraan gerelateerde tijdgebonden kosten worden op de eerste plaats gevormd door de rentelasten van het vermogen dat door de opdrachtgever wordt geinvesteerd. Tevens is een aantal kosten tijdens de uitvoering van het po praktisch rechtevenredig aan de uitvoeringsduur. Hieronder vallen ondermeer een groot deel van de algemene bouwplaats- en materieelkosten.

Een bekwame aannemer zal volgens IJsseldijk zijn materieelinzet, bemanning en werkmethodiek enten op een ordelijk en beheersbaar proces. Afhankelijk van de grootte van de totale tijdgebonden kosten kan het de moeite lonen om extra geld te investeren in bouwtijdverkortende maatregelen of om af te wijken van het voor de aannemer optimale bouwtempo.

Verhoging van het bouwtempo en hiermee mogelijk ook van de bouwsom kan voor de aannemer omzetverhoging betekenen. De algemene bedrijfskosten (AK) hoeven niet altijd met de omzet mee te stijgen, zodat de aannemer hieruit voordeel kan halen. Een bouwtijdverkorting betekent voor de opdrachtgever een verlaging van de rentelasten. De werking van het bouwproces is het meest effectief als deze plaatsvindt in of na de fase, dat de uitgaven van de opdrachtgever het grootst zijn. Een tweede voordeel kan zijn dat het bouwwerk eerder gebruiksklaar is, zo redeneert IJsseldijk in zijn afstudeerverslag.

Alternatieven

De uiteengezette algemene theorie is toegepast in een casestudy. Daartoe is een analyse uitgevoerd van het po voor het kantorencomplex”De Centrale” dat in Den Haag zal worden gerealiseerd voor de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten NV (MBO). Het po omvat twee torens (met hoogten van 71 en 107 meter), laagbouw en een atrium. Het bruto vloeroppervlakte inclusief voorzieningen bedraagt 55000 m2. De draagconstructie bestaat uit kernen, kolommen en vloeren. De hoofddraagconstructie van de kelders, laagbouw en de twee torens worden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton.

De bouwtijd van het besteksontwerp werd vastgesteld op 33 kalendermaanden. Vastgesteld is dat de besteksoplossing geen mogelijkheden biedt de uitvoering drastisch te versnellen. Duidelijk is echter wel dat de snelheid van de ruwbouw van de hoogste toren een belangrijke factor is voor de totale bouwtijd.

Om tot versnelling van de bouw te komen is gekeken naar alternatieve constructies van de torens. Als eerste is de oorspronkelijke hoofddraagconstructie en de fundering berekend. Dit diende als referentie voor het berekenen van alternatieve constructies en de daaruit voortvloeiende consequenties.

Tijdwinst

De bouwtijdcyclus van een bouwlaag wordt vooral bepaald door de uitvoering van de vloerconstructie. Daarom zijn vervolgens vier alternatieve vloerconstructies ontwikkeld.

Dat zijn: in het werk gestorte vloerbalken met vlakke plaatvloer, in het werk gestorte randbalk met holle kanaalplaten, geprefabriceerde randbalken met holle kanaalplaten en geintegreerde stalen liggers met staalplaatbetonvloer. Uit een vergelijking van de bouwcycli blijkt dat het laatste alternatief de kortste bouwcyclus op te leveren. De staalvariant voor de hoogbouwtoren, met een cyclus van drie dagen, zal dan ook de kortste bouwtijd opleveren. Die leidt tot een verkorting van de bouwtijd met 200 kalenderdagen.

Door toepassing van de alternatieve hoofddraagconstructie de totale bouwsom volgens de berekeningen van IJsseldijk met een bedrag van – 1,4 miljoen toegenomen. Dit resulteert in een omzetverhoging voor de aannemer. De verhoogde bouwsom hoeft voor de opdrachtgever geen belemmering te zijn. De tijdwinst van 6,5 maanden die gerealiseerd kan worden met de alternatieve draagconstructie voor de hoogste toren kan een directe winst voor de opdrachtgever zijn.

Reageer op dit artikel