nieuws

Limburg wil infrastructuur sneller verbeteren

bouwbreed

Limburg wil grotere infra-structurele werken versneld uit gaan voeren. Daarbij krijgen de verbetering van de infrastructuur voor het goederenvervoer en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen prioriteit. Dit is volgens de provincie van belang om de internationale concurrentiepositie te versterken.

Gedeputeerde staten van Limburg hebben deze week het Economisch Beleidskader gepresenteerd. In deze nota pleit het college van GS voor een geintegreerde aanpak van de Limburgse economie ten behoeve van de vijf meest perspectiefrijkste sectoren op de Europese markt. Hierbij gaat het om de industrie, landbouw, toerisme, transport en milieuproduktie.

“Het doel van het economisch beleid in Limburg is en blijft het veilig stellen van de bestaande werkgelegenheid en het creeren van nieuwe werkgelegenheid”, aldus GS in het beleidsvoorstel.

Hoewel de economische concurrentiepositie van de zuidelijke provincie in de afgelopen jaren is verbeterd waarschuwen GS voor stilstand.

“Een grondige analyse van enerzijds de internationale, vooral Europese trend, en anderzijds de huidige economische situatie in Limburg, wijst uit dat het niet inspelen op de eisen van de internationale markt een onaanvaardbare achterstandspositie oplevert. Hierbij moet geconstateerd worden dat concurreren op loonkosten niet haalbaar is en dat economische activiteiten in toenemende mate moeten voldoen aan relatief strenge milieu-eisen.”

Toerisme

Limburg streeft er naar de toeristische en recreatieve sector flink uit te bouwen. Zo voorziet het Economisch Beleidskader onder andere in een nadere invulling van de voorzieningen rond Maasplassen en de grootschalige verblijfsaccommodaties in Noord- en Midden Limburg.

Als concreet voorbeeld wordt gegeven de realisering van een Kurpark op de kop van de Cauberg in Valkenburg. Dit park moet een verbinding gaan vormen tussen enerzijds Thermae 2000, het Casino en verblijfsaccommodaties en anderzijds het centrum van Valkenburg.

Transport en logistiek vormen in de plannen belangrijke speerpunten om de Limburgse economie op te krikken. Beide zijn volgens GS reeds belangrijke bronnen van werkgelegenheid.

Limburg kent veel transportbedrijven en Venlo neemt als grootste droge haven van Nederland een belangrijke positie in. In het Economisch Beleidplan stellen gedeputeerde staten vast dat beide sectoren verder moeten worden uitgebouwd.

Een en ander maakt het sneller uitvoeren van infrastructurele werken echter wel noodzakelijk. “De stimulerende taak die de provincie heeft om tot uitvoering van poen te komen wordt gericht op het versnellen van voor Limburg belangrijke rijkswerken.” Daarbij willen GS bijzondere aandacht geven aan de verbetering van de infrastructuur voor het goederentransport. Hierbij gaat het vooral om het uitbouwen van voorzieningen voor het vervoersknooppunt Venlo en het logistiek knooppunt Zuid Limburg. Dit laatste vooral door de realisering van Barge Terminal in Born en de aanleg van een Oost-west-baan op Maastricht Airport.

Knooppunten

Maar ook verbeteringen in de infrastructuur zoals de A73 tussen de logistieke knooppunten met de bijbehorende oost-west verbindingen en het doortrekken van de A2 in Maastricht staan op het prioriteitenlijstje van GS.

Verder willen GS de nodige aandacht besteden aan een verruiming van het aanbod van bedrijventerreinen.

De versterking van de Limburgse industrie is in de visie van het provinciebestuur eveneens een hot-item. Vooral omdat dertig procent van de Limburgse beroepsbevolking in de industrie werkzaam is. “Van de buitenlandse investeringen in Nederland kwam de afgelopen vijf jaar ongeveer twintig procent van de investeringssom en bijna dertig procent van de banen in Limburg terecht.”

Door een uitbouw van de industrie met name de zogenoemde kennisintensieve industrie willen GS deze positie versterken. Het provinciebestuur denkt hierbij onder andere aan het realiseren van samenwerkingsverbanden op het terrein van technische opleidingen tussen arbeidsvoorziening, bedrijfsleven en middelbaar technisch onderwijs. Eind oktober zullen provinciale staten zich over het Economisch Beleidskader dat overigens tot de eeuwwisseling moet gaan gelden, besluiten.

Reageer op dit artikel