nieuws

Limburg staat wellicht forse claim te wachten

bouwbreed

De Limburgse statenfractie van D66 wil van GS opheldering over de vraag of de provincie een schadeclaim van – 20 miljoen te wachten staat van de firma Ankerpoort. Reden voor deze claim zou zijn dat het Limburgse bedrijf minder dan de afgesproken 48 hectare in groeve ’t Rooth mag uitbreiden.

De statenfractie van D66 baseert zich op een ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ schrijven van Ankerpoort (toen nog Ankersmit genaamd) aan gedeputeerde J. Tindemans, die in het Limburgse verantwoordelijk is voor het ontgrondingenbeleid.

De brief volgt op een persoonlijk onderhoud tussen Ankersmit en de gedeputeerde. In dit overleg heeft Tindemans namelijk de directie van het toenmalige Ankersmit het voorstel gedaan om de groeve ’t Rooth met 17,5 hectare uit te breiden. Zoals bekend maakt groeve ’t Rooth onderdeel uit van de afgravingen op het Plateau Margraten. In het ‘vertrouwelijk’ schrijven herinnert het bedrijf Tindemans echter aan eerder gemaakte afspraken over de uitbreiding van groeve ’t Rooth. Zo zou in het streekplan, dat door Provinciale Staten in 1987 is vastgesteld, een uitbreiding van de ontgrondingenvergunning met een oppervlakte van vijftig hectare in dat gebied zijn opgenomen.

In de brief refereert het bedrijf tevens naar het ontwerp-deelplan Kalksteen van november 1991. “Daarin wordt”, zo schrijft de Maastrichtse onderneming, “door Gedeputeerde Staten erkend dat de provincie in het verleden in principe heeft ingestemd met een uitbreidingsplan voor de groeve bij ’t Rooth ter volledige uitvoering waarvan nu een uitbreiding van 48 hectare zou dienen plaats te vinden.”

Ankersmit bepleit in de brief dan ook een vergunning voor een uitbreiding van 48 hectare.

Wordt dit niet gehonoreerd dan wil het bedrijf van GS een ‘bestuurscompensatie’. Wat die compensatie dan moet zijn wordt aan het slot van de persoonlijke brief duidelijk: “De schade zal voor elke hectare minder dan 48 hectare minimaal – 600.000 bedragen.”

Bij toekenning van slechts 17,5 hectare betekent dit in de praktijk dus een schadeclaim van ruim – 20 miljoen.

De statenfractie van D66 wil van GS duidelijkheid over deze brief en de consequenties voor de provincie.

Tevens vraagt D66 zich af hoe deze claims zich verhouden met de door het College geinitieerde alternatieven. Met dit laatste doelt de statenfractie op de commotie die rond het afgravingen-besluit van het Plateau van Margraten bestaat.

Actiecomite Stop Afgraving ’t Rooth verzet zich met hand en tand tegen de voornemens. Want, hoewel Tindemans een aanzienlijk geringere uitbreiding van afgravingen wil toestaan, is dit volgens tegenstanders nog altijd gebaseerd op een in het verleden dubieus genomen besluit.

Riem

Immers, bij deze besluiten is ook de in opspraak geraakte, inmiddels voormalige, burgemeester van Brunssum, H.W. Riem, betrokken. Nog net voordat Riem eerste burger van Brunssum werd, drukte hij in zijn toenmalige functie van gedeputeerde het besluit tot afgraving van het Plateau van Margraten er door. Onlangs onthulde de regionale krant De Limburger dat Riem al snel na zijn terugtreden als gedeputeerde een adviseursfunctie bij Ankersmit aannam. Een cadeautje voor bewezen diensten, zo wordt in het Limburgse gespeculeerd.

Complottheorie

Het is vooral ook deze ‘complottheorie’ die in de plaatselijke media de ronde doet, die de directie van het huidige Ankerpoort heeft doen besluiten nergens meer commentaar op te geven.

Zo hult Van der Linden, financieel directeur van de onderneming zich in stilzwijgen als hem gevraagd wordt aan te geven met hoeveel hectare het bedrijf ’t Rooth wil uitbreiden. “Dat is een detail waarover ik niets kan zeggen. Ik ga niet via de krant met de provincie overleggen.”

Even later laat Van der Linden weten dat Ankerpoort, “misschien wel deze week”, het “ware verhaal” naar buiten zal brengen.

“Hier doen diverse verhalen de ronde en veel wordt door elkaar gehaald. Maar we komen met ons verhaal en hoe het volgens ons ligt naar buiten. Binnenkort.”

Reageer op dit artikel