nieuws

IPO zorgt voor toekomst

bouwbreed

Niet lang geleden hebben de veertien ministers en twaalf staatssecretarissen van het huidige kabinet de uitnodiging gekregen op 4 en 5 oktober gast te zijn van niets minder dan het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor deelname aan het jaarcongres in Groningen. Zij behoren volgens de oud-minister van Volkshuisvesting en oud-burgemeester van Apeldoorn en huidig Commissaris der Koningin in Utrecht jonkheer Pieter A.C. Beelaerts van Blokland tot de doelgroep van het jaarcongres, zijnde Statenleden, leden van de Eerste en Tweede Kamer, topambtenaren en…. bestuurders van maatschappelijke organisaties, departementen dus….

Weliswaar neemt het programma twee dagen in beslag, maar zo heet wordt de vergadersoep niet gegeten. In de praktijk valt het voor het zogeheten ‘middenbestuur’ – zo noemen de provinciale bestuurders zich heel modern – best mee. De eerste dag begint na 18.00 uur met cultuur (concert van het Groninger Studentenorkest Mira) en een hapje eten (koud en warm buffet). Op de tweede dag moet van 10.00 tot 11.30 uur worden geluisterd naar befaamde sprekers als CdK Henk Vonhoff, IPO-voorzitter Pieter Beelaerts van Blokland en de gloednieuwe minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal, gevolgd door excursies naar Gasunie, Nieuwsblad van het Noorden, Suikerunie en het Rijtuigmuseum. Pas daarna begint het echte werk.

Vorig jaar al in Assen – tijdens een soortgelijk congres – hebben de IPO-heren plus enkele dames zich opgemaakt een veranderingsproces ter hand te nemen. Nieuwe rollen, probleemgericht werken, actief zijn met belangen in Den Haag en Brussel, kortom een omslag in denken en doen. Dat heeft een aantal voorgangers van het huidige ministers/ staatssecretarissenteam geweten, want wie herinnert zich niet (oud-VROM-bewindslieden Hans Alders en Enneus Heerma zeker wel) de zich voortslepende onderhandelingen in het kader van de Vierde Nota Extra (Vinex), het schier eindeloze gekissebis over bouwlocaties, aantallen woningen en de daarbij behorende pegulanten. En nog is de strijd niet helemaal afgelopen en borrelen hier en daar nog achterhoedegevechten op.

Alle twaalf provincies hebben zich beijverd een voldragen po in de Groningse Martinihal te presenteren, dat via de criteria rolverschuiving, proces-architectuur, leerproces, spreiding en zichtbare afrekening is ingevuld.

Het zou te ver voeren alle poen hier uitvoerig te schetsen en bovendien kan eenieder op de vingers natellen dat het IPO niet zal aarzelen het bereikte – en het voorgenomene – alom bekend te maken.

Voor de hand ligt dat Noord-Holland de bereikbaarheid centraal heeft gesteld. De gevolgen van de toenemende mobiliteit moeten worden gekeerd, aanleg van infrastructuur is niet voldoende en een mix van denken en doen is de wonderolie. Innovatieve oplossingen worden gezocht op het gebied van ruimtelijke ordening en collectief/individueel vervoer.

Groningen ziet heil in een plan voor de fysieke leefomgeving. Streekplan, milieuplan en waterhuishoudingsplan zijn de toverwoorden.

Friesland heeft de bestuurlijke vernieuwing omarmd. Helderheid scheppen in de taakverdeling tussen Friese gemeenten en de provincie staat centraal. Wellicht dat bestuurder Enneus Heerma (hij hielp de nationale volkshuisvesting op orde en moet zo ongeveer hetzelfde doen bij het CDA) uitkomst en hulp kan bieden als geboren Fries….

Zuid-Holland heeft gekozen voor een schoner milieu. Aanvaardbare milieukwaliteit van het oppervlaktewater, de rivierbodem en de revitalisering van het Hollandse IJsselgebied. Nieuw elan en nieuwe kansen voor de Hollandse IJssel.

En welke provincie zou het best in staat zijn de Europese gedachte en de grensoverschrijdende samenwerking gestalte te geven? Natuurlijk, de provincie Limburg. Naar mag worden aangenomen heeft Limburgs gouverneur Van Voorst tot Voorst gewezen op de ter beschikking staande Europese fondsen.

Gelderland en Utrecht zullen samen zorgen voor het po ‘Bestuursstijl en werkwijze’, Overijssel voor werkgelegenheid, monumentenzorg en toerisme, Flevoland voor regionale ontwikkeling, Drenthe voor de leefbaarheid, Noord-Brabant voor de gezondheidszorg en Zeeland voor de Cultuur. Zo te zien is de goede toekomst van dit land verzekerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels