nieuws

Innovatie bouw loopt achter

bouwbreed

Is er een innovatie-achterstand in de bouw? Ja, veronderstelde ik in mijn ingezonden brief in Cobouw van 27 juni. Dat berust op een vooroordeel, verklaarde prof.dr. W. Roest in Cobouw van 13 juli. Dat oordeel acht ik misplaatst.

Korte inhoud van het voorafgaande: dr. Ter Hennepe verraste de lezers van Cobouw van 16 juni j.l. met de geruststellende conclusie dat de stijging van de bouwprijzen in de laatste veertig jaar nogal is meegevallen, ook al was ze inderdaad sterk.

Daarop schreef ik dat enige zorg op zijn plaats is omdat de prijsstijging mede het gevolg is van een geleidelijk groeiende innovatie-achterstand in de bouwsector, in vergelijking tot andere bedrijfstakken.

Roest stelt hier nu tegenover dat de huidige stand van zaken in de bouwsector het resultaat is van technisch gegeven verschillen tussen de bouw en andere sectoren: grote onderdelen van de bouwproduktie lenen zich nu eenmaal minder voor mechanisatie en automatisering. Daarom vindt hij het te ver gaan om de bouwprijsstijging te wijten aan een achterstand in de innovatie.

Maar ook al zijn de technische verschillen volgens Roest gegeven, toch constateert hij dat de produktiviteitsontwikkeling in de bouw aanzienlijk is geweest, onder andere door mechanisatie. Daaruit blijkt dat het niet gaat om een absoluut gegeven: op een bepaald moment kan een onderdeel niet worden gemechaniseerd, en op een volgend moment wel, omdat er een nieuwe vinding is. Waar het om gaat is of bepaalde innovaties eerder hadden ke worden ingevoerd. Aangezien dat – meen ik – aantoonbaar is, gaat het niet te ver om te spreken van een achterstand.

Roest gebruikt het begrip innovatie vooral in een technische betekenis, maar in het algemeen worden daar ook niet-technische innovaties onder begrepen. In dat licht valt het op dat hij letterlijk stelt dat de bouwsector veel valt te verwijten met betrekking tot het verkopen van haar produkt, het bewerken van haar markt, het imago met betrekking tot haar prijsvorming, kwaliteitsgarantie etc., en dat zij, net als alle andere sectoren, open moet staan voor nieuwe produktiemethoden en daar ook onderzoek naar zal moeten doen. Welbeschouwd betekent dit dat Roest de bouwsector verwijt dat de innovatie op deze niet-technische terreinen is achtergebleven.

Het betoog van Roest kan dan worden gezien als een ondersteuning van de stelling dat de bouwprijsstijging mede een gevolg is van een innovatie-achterstand.

Reageer op dit artikel