nieuws

Industrie moet gevaarlijk afval uit asfalt weren

bouwbreed

De asfaltfabrikanten verwerken jaarlijks zo’n 20.000 ton vliegas uit vuilverbrandingsinstallaties. De wet merkt vliegas aan als gevaarlijke stof.

Er bestaan plannen om het residu van opgewerkte afvalolie in asfalt te verwerken. In dit restant komen grote hoeveelheden zware metalen voor. De stichting Natuur en Milieu roept onder meer de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt op gevaarlijke stoffen uit asfalt te weren.

De vliegas uit vuilverbrandingen bevat hoge concentraties cadmium, lood, antimoon en dioxines. Deze stoffen ke de bodem en het grondwater vervuilen. Vliegas is volgens de organisatie welbeschouwd het restprodukt van de afvalverbranding. Ruim een kwart van de totale hoeveelheid van deze reststof wordt zonder verdere reiniging in asfalt verwerkt. De schoonmaak ervan is evenwel goed mogelijk. Verhitting tot 1300 of 1500 graden Celsius breekt dioxines af terwijl ook een deel van de zware metalen uit de as verdwijnt. De kosten voor dit proces belopen fl. 300 tot fl. 600 per ton wat overeenkomt met om en nabij 3 procent van de verbrandingskosten.

Terughoudend

De asfaltproducenten reageerden terughoudend op een eerder schrijven van Natuur en Milieu en verwezen naar het milieuplan van hun bedrijfstakorganisatie. Daaruit valt echter op te maken dat de verwerking van vliegas en andere gevaarlijke stoffen veeleer wordt gestimuleerd onder de noemer hergebruik dan beperkt. De bedrijfstak streeft naar het gesloten houden van kringlopen. De nota geeft in algemene termen de aanzet tot schoner werken. De inhoud gaat volgens de milieuorganisatie daarentegen niet in op de weerslag op het milieu en op de eventuele problemen met de arbeidshygiene door de verwerking van vliegas in asfalt. Mede daardoor dreigt asfalt te veranderen in een vuilnisvat voor gevaarlijke stoffen.

Reageer op dit artikel