nieuws

Herverdeling van werk centrale cao-eis van de FNV-bonden

bouwbreed Premium

Herverdeling van werk. Dat is het centrale thema, dat alle bonden van de FNV zullen hanteren bij de besprekingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Op het gebied van de lonen zal maximaal een incidentele verhoging van 2,25% worden gevraagd. Dat percentage komt overeen met de geschatte prijsstijging over 1994.

Dat valt op te maken uit de nota ‘Arbeid op Maat’, die gisteren door de FNV werd gepubliceerd.

Een drastische herverdeling van werk is hard nodig “want wat we ook aan economische groei ke bereiken, er zal een groot contingent mensen buiten het arbeidsproces blijven staan als we er niet in slagen het werk beter te verdelen”, aldus. FNV-coordinator arbeidsvoorwaardenbeleid De Waal.

De FNV wil dat op middellange termijn een gemiddelde werkweek van 32 uur, over het hele jaar gerekend, als het meest voorkomende arbeidspatroon zal worden aangemerkt. Daarbij staat deze vakcentrale niet een algemene arbeidsduurverkorting voor ogen, maar vormen van herverdeling van werk, die per bedrijfstak het meeste rendement ke opleveren.

Dat kan worden bereikt via deeltijdarbeid, maar ook via een grote mate van flexibilisering. In dit verband werd gewezen op een wisselende arbeidstijd al naar gelang het seizoen met eventuele verlenging van de bedrijfstijd.

Een voorstel analoog aan dat van NVOB-adviseur mr. Aantjes, die enige jaren geleden voorstelde bouwvakwerknemers in het zomerseizoen langere dagen te laten maken om die in de winter te laten compenseren.

Maximale looneis

Volgens De Waal zullen de FNV-bonden een initiele looneis van maximaal 2,25% stellen. Dat percentage zal in de komende Macro Economische Verkenningen staan vermeld als prijsstijging over 1994. Uitgangspunt bij de looneis is de bruto-loonmutatie.

Dat wil niet zeggen dat de totale onderhandelingsruimte niet groter dan 2,25% zal ke zijn. Dat is per bedrijfstak afhankelijk van onder andere de produktiviteitsstijging. Dat meerdere zal echter naar de zin van de FNV niet ter verhoging van het loon moeten worden opgevraagd, maar zou ke worden aangewend voor een winstdelingsregeling e.d.

De looneis zal naar beneden ke worden bijgesteld naar mate werkgevers meer bereid blijken harde afspraken over herverdeling van werk te maken.

De nieuwe regering zal volgens voorzitter Johan Stekelenburg met specifiek beleid de sociale partners tegemoet moeten komen om die herverdeling van werk goed mogelijk te maken. Want economische groei en toename van winsten leidt niet automatisch tot meer werkgelegenheid. Integendeel, er is volgens hem steeds meer sprake van een “baanloze groei”. Het kabinet zal herverdeling van werk moeten stimuleren en knelpunten moeten wegnemen. Dat zou volgens de nota ‘Arbeid op Maat’ onder meer ke door zowel voor werkgevers als voor werknemers fiscale maatregelen toe te staan en premievoordelen bij arbeidstijdverkorting af te spreken. Ook het gebruik van uitkeringsgelden om werklozen weer aan het werk te helpen is een mogelijkheid.

De FNV toont zich voorstander van centraal overleg tussen de sociale partners en het kabinet. Daarin zal van de zijde van deze vakcentrale heldere, getalsmatige afspraken gemaakt moeten ke worden over het scheppen van banen, het aantrekken van kansarme groepen en de ontwikkeling van de lasten.

Kritiek werkgevers

De werkgeversorganisaties VNO en NCW hebben sterk negatief op de inhoud van de FNV-nota gereageerd. “De nota is geen goed begin voor de cao-onderhandelingen die dit najaar van start gaan”, aldus de werkgevers. Beide organisaties vinden de manier, waarop de FNV met thema’s als inkomen en werk omgaan “volstrekt verouderd”.

Reageer op dit artikel