nieuws

Files vergen drastische aanpassing beleid V en W

bouwbreed

“De Nederlandse economie zal de komende jaren knarsend tot stilstand komen in de files, als het beleid niet drastisch wordt aangepast. De bezuinigingen die in het regeerakkoord op de infrastructuur zijn aangebracht zijn dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Ook is een snelle besluitvorming bij grote infrastructurele poen als Schiphol, Betuwelijn en Hoge Snelheidslijn en een absolute voorwaarde om aansluiting te houden bij de Europese ontwikkelingen.”

Dit stelde dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO op een bijeenkomst over vervoersmanagement.

Hij deed een dringende oproep op de overheid om tot een snelle bijstelling van het beleid te komen. Naast grotere investeringsbudgetten en snellere besluitvorming moet de behoefte aan mobiliteit worden gereduceerd door betere ruimtelijke ordening en telecommunicatie. Voorts moet beter gebruik worden gemaakt van de bestaande capaciteit. Vervoersmanagement in bedrijven blijkt daarbij een kosteneffectief middel dat in de praktijk werkt.

Veel bedrijven hebben inmiddels maatregelen getroffen in het woon-werkverkeer. “De huidige succesvolle aanpak moet dan ook gecontinueerd worden en verder verbreed”, aldus Rinnooy Kan.

Kostenpost

Volgens dr. W.F. Duisenberg van De Nederlandsche Bank is het aantal files in Nederland in 1993 meer dan verdubbeld ten opzichte van 1986. De file-problematiek betekende voor het bedrijfsleven vorig jaar een kostenpost van naar schatting circa – 1,2 miljard.

Gevreesd moet worden dat de congestie in de toekomst een nog ernstiger probleem zal worden, met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse economie. De congestie moet dan ook tijdig worden teruggedrongen en adequate maatregelen zijn noodzakelijk, aldus Duisenberg.

Volgens hem zijn er vier sporen mogelijk bij het terugdringen van files.

Het eerste spoor bestaat uit het uitbreiden en beter benutten van de bestaande infrastructuur. Uitbreiden van het bestaande wegennet is echter relatief duur en biedt niet gegarandeerd een oplossing op langere termijn.

Het tweede spoor is het voeren van een gericht locatiebeleid en het hierdoor afremmen van de mobiliteitsgroei. Dit werkt echter pas op langere termijn.

De overige twee sporen, respectievelijk het stimuleren van alternatieven voor de auto en het efficienter verdelen van de mobiliteit naar plaats en tijd, zouden wel op korte termijn het gewenste effect ke sorteren.

Reageer op dit artikel