nieuws

Extra taakstelling vergt rijksbijdrage van ten minste f. 700 miljoen VROM voorspelt forse stijging bouwprogram

bouwbreed Premium

In de periode 1995-2005 moeten, naast de 162.000 woningen uit de Trendbrief, nog eens 140.000 woningen extra worden gebouwd. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van VROM, die al in juni is verstuurd naar de informateurs Van Aardenne, De Vries en Vis. Volgens toenmalig minister Alders zal het niet zozeer een probleem zijn om voldoende bouwlocaties te vinden voor de nieuwe woningen, als wel dat het rijk f. 700 miljoen moet bijdragen aan de ontwikkeling van die locaties.

De brief, die namens minister Alders is ondertekend door Secretaris-Generaal Den Dunnen, geeft inzicht in de problemen rond de toenemende woningbehoefte, en is geschreven op basis van de “meest recente gegevens en inzichten”.

Op de in het stuk vermelde nieuwe woningbehoeftecijfers zal naar alle waarschijnlijkheid het indicatieve bouwprogramma worden gebaseerd van de VROM-begroting voor 1995, die op 20 september aanstaande wordt gepresenteerd.

‘Lange adem’

Gesteld wordt dat voor de reservering van locaties moet worden uitgegaan van een maximum in plaats van een minimum extra woningbehoefte. Dit, omdat “ontwikkeling van locatie-capaciteit een zaak is van lange adem.”

Tot het jaar 2000 moet ruimte worden gereserveerd voor de bouw van 62.000 woningen extra. Daarvan komen er 45.500 terecht in de Vinex-stadsgewesten, en daarvan moeten er weer 22.000 woningen worden gebouwd in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Voor de periode 2000-2005 komt de taakstelling neer op 78.000 woningen (56.500 in de stadsgewesten, 14.500 in de vier grote stadsgewesten).

De in de brief aangekondigde extra bouwproduktie komt bovenop de taakstelling uit de Trendbrief, die uitgaat van 162.000 woningen extra tot 2005.

In totaal moeten er dus tot 2005 300.000 woningen extra worden gebouwd, waarvan zo’n 200.000 voor de eeuwwisseling.

Locaties geen probleem

Opmerkelijk is dat in de brief de knelpunten rond de beschikbaarheid van Vinex-locaties niet als belangrijkste probleem wordt gezien.

Door het aanspreken van reserve-capaciteit, het ‘met de stofkam’ doorzoeken van bestaand stedelijk gebied naar nieuwe locaties, en het in de ontwikkeling naar voren schuiven van toekomstige Vinex-locaties, kan volgens VROM “ruim voldoende capaciteit” worden gevonden voor de 22.000 woningen extra die de vier grote stadsgewesten in de periode 1995-2000 voor hun kiezen krijgen. In de overige gebieden spelen locatieproblemen niet of in veel mindere mate.

Het voornaamste probleem zit hem volgens de minister van VROM juist in de bijdrage die het rijk moet leveren aan de verhoogde taakstellingen.

Om de locaties in de stadsgewesten voor de extra woningen te ke ontwikkelen is over de jaren 1995 tot en met 1999 zeker f. 463 miljoen extra nodig ( f. 205 miljoen voor de grondexploitatie, f. 38 miljoen voor bodemsanering en f. 220 miljoen voor infrastructuur). Naarmate er meer gebruik moet worden gemaakt van nieuwe locaties, zal de noodzakelijke rijksbijdrage in de infrastructuur nog stijgen.

Daarnaast moeten, op basis van een wettelijke verplichting voor de grondkosten, in de komende kabinetsperiode aanvullende afspraken worden gemaakt voor de periode 2000-2005. Hiervoor moet men rekenen op een bedrag van f. 245 miljoen.

Claim

In totaal heeft VROM tijdens de formatie dus om ruim f. 700 miljoen gevraagd, specifiek voor de extra woningbouw in de Vinex-stadsgewesten, maar daar is in het regeerakkoord en in de regeringsverklaring van het kabinet-Kok weinig van terug te vinden. Weliswaar wordt de bouw van 15.000 sociale woningen aangekondigd, waarvoor f. 300 miljoen wordt uitgetrokken, maar aan de andere kant wordt f. 400 miljoen bezuinigd op de Individuele Huursubsidie en woninggebonden subsidies.

Gevolgen

In de brief van Alders wordt over de IHS en de BWS-budgetten juist opgemerkt dat de verhoging van het bouwprogramma gevolgen heeft voor beide subsidiepotten. Voor de IHS is dit niet te kwantificeren, maar de nieuwbouw vergt in ieder geval voor de periode 1995-1998 circa f. 250 miljoen aan extra BWS-budget.

De bezuiniging van f. 100 miljoen op de VROM-begroting in plaats van de gewenste verhoging met f. 700 miljoen, en de bezuinigingen waar de andere bij de uitvoering van Vinex betrokken departementen voor staan, duiden erop dat de door premier Kok aangekondigde actualisatie van de Vinex, wel eens een herziening of zelfs het loslaten van het Vinex-beleid zou ke worden.

Reageer op dit artikel