nieuws

Congres levert bijdrage aan emancipatie in bouw

bouwbreed

“De bouwwereld is grotendeels een mannenwereld. Vrouwen hebben er een ongekende achterstand, die ingehaald moet worden. De noodzaak voor verandering is duidelijk. Daarom is een Europees congres over emancipatie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening belangrijk. Het kan een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een verantwoord beleid op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening in de landen van de Europese Unie.”

Dat zei NVOB-directeur S.M. Dekker, in de openingstoespraak van het door het NIROV georganiseerde congres over emancipatie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Driebergen. Zij noemde een aantal redenen voor emancipatie in de bouw. Er is een groeiend tekort aan arbeidskrachten door onder meer vergrijzing. Er is dus een economische noodzaak. Bovendien is er de maatschappelijke verantwoordelijkheid om vrouwen gelijke kansen te bieden. Er zullen deskundige vrouwen moeten komen in besturen en op die niveaus, waar beslissingen genomen worden. Dat geldt ook op het terrein van de gebouwde omgeving.

Vroeger werden woningen gebouwd voor gezinnen, waarvan het leefpatroon voorspelbaar was. De man was kostwinner, de vrouw deed het huishouden en zorgde voor de kinderen. Dat patroon heeft een andere wending gekregen. Steeds meer vrouwen werken buitenshuis en hebben een eigen carriere. Vrouw en man verzorgen de kinderen samen. Er komen ook steeds meer eenpersoons- en seniorenhuishoudens. Algemene regels voor het leefpatroon zijn niet meer te geven. Op die manier hebben vrouwen meer mogelijkheden.

Daardoor verandert ook de zorg voor de gebouwde omgeving. Ondernemers in de bouwnijverheid moeten inzicht krijgen in die veranderingen. De bouwer moet de verbinding leggen tussen standaardisering van het bouwen en individualisering op grond van de wensen van de gebruikers. Dat kan door flexibel bouwen, met meerdere indelings- en gebruiksmogelijkheden.

Dekker benadrukte dat die manier van denken en bouwen nog geen gemeengoed is. Toch is het juist de bouw die in het kader van kwaliteitsprogramma’s voorwaarden kan scheppen. De bouw kan inspelen op de noodzakelijke emancipatie van vrouwen. Het Europese congres over emancipatie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening biedt een goede gelegenheid om mogelijkheden en kansen voor beinvloeding uit te wisselen en nieuwe oplossingen te bedenken.

De directeur van het NVOB onderstreepte de stelling dat de bouw een mannenwereld is nog eens met cijfers. Van de 344.000 werknemers in de bouw zijn 17.500 vrouwen (5,1 %). Van de 180.000 bouwvakkers zijn 2 op de 1000 vrouwen (2 promille). Het NVOB tracht hier verandering in te brengen door het po ‘vrouwen in de bouw’. Sinds 1988 is het aantal vrouwen in vakopleidingen gestegen van 33 naar 104. In de werkvoorbereiding, calculatie, leiding en administratie is het aantal vrouwen behoorlijk toegenomen. Dat is een succes, maar er moet nog veel gebeuren.

Doelen

Bij de opening van het congres sprak ook M. Stratigaki van de Equal Opportunities Unit van de Europese Unie. Hij wees erop dat in Europees verband alle politieke issues getoetst worden aan de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. In het Europese ‘white paper on social policy’ is een van de tien hoofdstukken gewijd aan de emancipatie van vrouwen. Voor wat betreft de bouw kan die vooral bevorderd worden op de arbeidsmarkt en in het beleid. Stratigaki wees op een congres over vrouwen in de bouw in Europa dat in november te Brussel gehouden wordt door de Universiteit van Louvain-la-Neuve.

Reageer op dit artikel