nieuws

Bouwbranche Belgie start eerste kwaliteitspo

bouwbreed

Terwijl in Nederland de hausse voor het opzetten van kwaliteitspoen op brancheniveau lijkt te hebben gehad, wordt door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in Belgie met het eerste kwaliteitspo op brancheniveau begonnen. Deze organisatie hecht voor overheidsopdrachten weliswaar meer waarde aan de eigen ningsregeling van aannemers dan aan een certificaat volgens de ISO normen, maar een Interreg-subsidie voor deelnemende Belgische en Nederlandse bedrijven vergoedt tot 50% van de kosten.

In het po ‘Kwaliteitszorg in de bouw’ wordt onder leiding van de Vlaamse Confederatie Bouw door bedrijven in Belgie en Zuid-Nederland samengewerkt bij het opzetten van een certificeerbaar kwaliteitssysteem.

Deelnemers zijn bouw- en installatiebedrijven uit de provincies Limburg en Brabant in Nederland en uit Vlaanderen in Belgie. Deelnemers in het project krijgen ongeveer de helft van de kosten vergoed van Interreg, een fonds ingesteld door de Europese Unie om de economische ontwikkeling te bevorderen voor interregionale, grensoverschrijdende samenwerking.

De bedrijven kopen met subsidie een basispakket begeleiding. Ook de certificeringskosten zijn in het basispakket inbegrepen. Bedrijven ke op eigen kosten de basisbegeleiding verder uitbreiden. In Nederland is bij de uiteindelijke opzet van het po samengewerkt met het Innovatiecentrum Oost-Brabant uit Eindhoven en de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven uit Zoetermeer.

De begeleiding van de 24 deelnemende bedrijven is uitbesteed aan externe bureau’s.

De elf Nederlandse bedrijven worden begeleid door Infocus Management Consultants BV te Nieuwegein en Leuven. Onlangs is het contract voor de begeleiding en voor het opstellen van het handboek dat daarbij wordt gebruikt, getekend door partijen, i.e. Infocus en VCB.

Kwaliteitsattitude

De VCB is er bij monde van haar voorzitter, ir. R. Lenaers, niet van overtuigd dat een ISO-certificaat altijd wel een goed criterium is voor de beoordeling van aannemers over het uitvoeren van werken door opdrachtgevers. Een certificaat moet een uitloop zijn van een ISO kwaliteits-attitude.

De nadruk bij het nu begonnen po ligt dan ook op kwaliteitszorg. Op natuurlijke wijze kan dan tot certificeren worden gekomen van wat in het bedrijf al is aangeleerd. Dat nu met een ISO-kwaliteitspo is begonnen wil niet zeggen dat de VCB vindt dat het systeem van ning van aannemers zoals dat in Belgie geldt voor uitvoeren van overheidsopdrachten niet goed zou zijn. Lenaers heeft laten weten te willen werken aan het Europees krijgen van de Belgische ningsregeling

De erkenningsregeling is een kwaliteitsnorm van de Belgische overheid waarin onderscheid wordt gemaakt naar bedrijfsgrootte en specialisatie. Die is volgens Lenaers specifieker dan de eisen van de ISO 9000 normen. Er zijn objectieve criteria opgenomen betreffende personeel, technische kennis en financiele draagkracht van de aannemer. Ook zijn referenties opgenomen over uitgevoerde werken. Die gerichtheid zit niet in ISO 9000 normen.

Kenmerkend voor de opzet van het po is de combinatie van groepsgewijze en individuele begeleiding. “In groepen van vijf tot zes bedrijven wordt in plenaire sessies aan kennisoverdracht gedaan. De bedrijven krijgen daarnaast ieder via een individueel toegewezen consultant begeleiding bij het opzetten en invoeren van het kwaliteitssysteem”, aldus dr.ir. B. Melles, directeur van Infocus.

Drie fasen

Het po omvat drie fasen. Sinds eind juni wordt gewerkt aan het opstellen van een poplan voor de deelnemende bedrijven waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke verbeterpunten. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van de interne kwaliteitsorganisatie.

In de tweede fase wordt onder begeleiding het kwaliteitssysteem uitgewerkt en ingevoerd. In de derde fase wordt opzet en functioneren getoetst door een door de Raad voor de Certificatie goedgekeurde certificerende instantie.

Het officiele traject voor de groep van 24 bedrijven loopt tot eind 1995.

Het is de bedoeling begin 1995 opnieuw met een groep bedrijven (met Interreg-subsidie) te starten.

Na ondertekening van het contract schudden dr.ir. B. Melles (staande links), directeur Infocus, en ir B. Lenaers, voorzitter van de Vlaamse Confederatie Bouw elkaar de hand. De ondervoorzitter (zittend links) en de directeur van de VCB kijken toe.

Reageer op dit artikel