nieuws

AVBB “verbaasd” over ultimatum van bonden

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf gaat wel degelijk akkoord met de uitwerking door een commissie van wat in protocol P van de bouwcao is vastgelegd over een arbodienstverlening. In een brief aan de bouwbonden van FNV en CNV en de vakvereniging Het Zwarte Corps laat men weten verbaasd te zijn over het dreigen met juridische stappen als dat akkoord niet voor maandag a.s. zou zijn verkregen.

Het AVBB gaat er daarom vanuit dat die in het vooruitzicht gestelde te nemen (rechts-)maatregelen door de vakbonden nu achterwege blijven. Overigens kon daar bij geen van de betrokken vakbonden een positief antwoord op worden verkregen. Alleen de bouwbond FNV liet weten in dit stadium geen commentaar te willen geven en het bij de inhoud van hun schrijven van 2 september te houden.

Vorige week liet voorzitter Roel de Vries van de bouwbond-FNV in een speech blijken dat er een brief namens de drie vakbonden met een ultimatum over de opzet van een arbodienstverlening richting werkgevers was gestuurd.

Volgens de bonden zou een daartoe ingestelde commissie al eind mei 1993 de cao-afspraak op dit punt hebben uitgewerkt. Die uitwerking voorzag in de opzet van ‘een paritaire deskundige dienst, waarbij partijen zouden bevorderen dat deze faciliteiten in de bedrijfstak zouden worden gecreeerd’, zoals dat in protocol P van de bouwcao omschreven staat. Definitieve goedkeuring ervan zou het AVBB nog nooit hebben gegeven .Daarom stond men erop dat dit schriftelijk en voor maandag, 12 september, alsnog zou gebeuren. Reden daartoe was voor de bonden kennelijk gelegen in, aldus het schrijven, “in hetgeen zich in het afgelopen anderhalf jaar terzake van deze kwestie heeft afgespeeld – waarbij wij niet onopgemerkt laten het meerdere malen door u wijzigen van standpunten en stellen van aanvullende eisen”.

Openbreken contract

Het AVBB laat in het schrijven aan de bonden weten dat in april van dit jaar tussen partijen overeenstemming is bereikt over de hoofdlijnen van de opzet van een arbodienstverlening bouw en dat kennelijk de moeilijkheid niet langer tussen partijen moet worden gezocht.

Die is, zo valt uit de brief van werkgevers op te maken, veel meer bij de Federatie van Arbodiensten en Bedrijfsgezondheidsdiensten te vinden, die voor de uitvoering van het door partijen overeengekomene nadere eisen stelt, waaraan werkgeversorganisaties kennelijk niet ke voldoen.

Die federatie blijkt namelijk pas invulling te willen geven aan de gemaakte afspraken als het tot 1 januari 1996 lopende contract dat deze federatie heeft ter uitvoering van de individu-gerichte bedrijfsgezondheidszorg, zoals dat al veel eerder per cao is overeengekomen, zou worden opengebroken en met vijf jaar zou worden verlengd.

Die koppeling van arbodiensten en individu-gerichte bedrijfsgezondheidszorg zou betekenen dat er geen sprake meer zou ke zijn van “de vrijheid van het individuele bedrijf om zelf een arbodienst te ke kiezen”, aldus het AVBB, terwijl die vrijheid van meet af aan voorop heeft gestaan en als uitgangspunt tussen partijen geen discussie heeft opgeleverd.

Het AVBB wijst er op dat inmiddels een aantal ondernemingen inderdaad die vrijheid hebben gebruikt en een dergelijke deskundige dienst (van buiten de bouw – red) hebben ingeschakeld.

Nieuwe afspraak

Over de houding van de federatie van Arbodiensten en Bedrijfsgezondheidsdiensten heeft het AVBB de werknemersorganisaties tijdig geinformeerd. “Om desondanks het proces zo min mogelijk vertraging te laten opleveren, hebben wij toch voor de vakantieperiode nog het initiatief genomen om bijeenkomsten met de federatie te plannen: 22 en 31 augustus 1994”.

De eerste maal werd het overleg door het AVBB afgezegd, de tweede maal kwam de afzegging van de bouwbonden.

Reageer op dit artikel