nieuws

Al – 100 mln geinvesteerd in bodemsanering Limburg

bouwbreed

Cobouw Sinds 1983 is in Limburg – 100 miljoen geinvesteerd in bodemsanering, waarvan de gemeenten ruim – 13 miljoen voor hun rekening namen. Dit verklaarde gedeputeerde drs. J. Tindemans in Venlo, waar hij burgemeester J. A. van Graafeiland een grondboor overhandigde waarmee de laatste grondboring verricht was in het kader van sanering van een autowrakkenterrein.

De grondboring in Venlo symboliseerde de uitgave van de honderdmiljoenste gulden in bodemsanering in de provincie. Het grootste deel van het geld (circa – 61,4 miljoen) werd geinvesteerd in feitelijke sanering. Het overige geld ging zitten in 750 meldingsonderzoeken, 500 orienterende onderzoeken, 135 nadere onderzoeken, 65 saneringsonderzoeken, 25 bijzonder inventariserende onderzoeken, 15 waterbodemonderzoeken en tijdelijke opslag van verontreinigde grond. De eerste Limburgse bodemsanering vond plaats aan het begin van de tachtiger jaren in Maastricht en wel in de woonwijk Heugemerveld. Die was gebouwd op een stortplaats van een voormalige verffabriek.

Sindsdien is er sprake geweest van een toename van het aantal saneringsactiviteiten. De kostenramingen gingen daardoor ook voortdurend omhoog.

Belang voor Venlo

Werden in 1981 de bodemsaneringskosten voor heel Nederland geraamd op – 1 miljard, anno 1994 wordt alleen al voor Limburg op meer dan het drievoudige van dat bedrag gerekend.

Burgemeester van Graafeiland beklemtoonde nog eens het grote belang van sanering van het voormalig autowrakkenterrein ‘In de Romer’ voor de gemeente Venlo.

Het terrein, waarop voorheen een groot aantal autosloperijen gevestigd was, zal na de schoonmaakoperatie worden bestemd voor aanleg van een terrein ten behoeve van vestiging van bedrijven die afvalstoffen verwerken, opslaan en transporteren. Dit als onderdeel van het po Trade Port West (TPW Venlo): de ontwikkeling van een een grootschalig handels- en industrieterrein. Volgens de burgemeester bestaat voor dit gebied een grote belangstelling. Hij verwacht dat het totale terrein vrijwel in zijn geheel op korte termijn kan worden uitgegeven.

“Een snelle sanering van het autowrakkenterrein is daarom ook van wezenlijk belang”, constateerde hij. Onder de belangstellenden zijn volgens hem ook veel bedrijven die elders om milieuhygienische en planologische redenen moeten worden verplaatst. Op die manier ontstaat ruimte voor woningbouw.

Omdat de sanering van ‘In de Romer’ meer dan – 10 miljoen kost, betaalt het rijk mee aan de werkzaamheden.

Breder draagvlak

Van Graafeiland wees erop dat zijn gemeente erin slaagt om in samenwerking met de provincie “een milieukundig verantwoord bodembeleid te voeren dat een actieve bijdrage levert aan ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben weten te bereiken dat bodemverontreiniging niet alleen meer bekend staat als belemmering, als nekslag voor ruimtelijke poen.”

Volgens gedeputeerde Tindemans is er een steeds groter maatschappelijk draagvlak voor bodemsanering “omdat de grond weer geschikt wordt voor meer vormen van maatschappelijk gebruik”.

Reageer op dit artikel