nieuws

Zuid-Holland niet tegen betonfabriek Nederlek

bouwbreed

Eventuele vestiging van een betonfabriek op het zogeheten Boskalisterrein in Nederlek is niet op voorhand in strijd met het streekplan. De gemeente en Den Boer Beton begonnen inmiddels de onderhandelingen over de voorgenomen vestiging. Het terrein beslaat ruim acht hectare. De fabriek neemt daarvan vijf hectare in beslag. De installatie produceert jaarlijks zo’n 80000 ton betonwaren. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland antwoordden dit op vragen van de PvdA-fractie in de provinciale staten.

Burgemeester en wethouders van Nederlek kiezen in beginsel voor een bedrijfsbestemming van het Boskalisterrein. Eerder dit jaar liet de Provinciale Planologische Commissie het dagelijks bestuur van Zuid-Holland weten onder voorwaarden in te stemmen met de inrichting van een bedrijventerrein. GS onderschrijven in beginsel de opvatting van de PvdA-leden van PS dat het ruim 750 meter lange buitendijkse terrein aan de Lek op grond van de landschappelijke kenmerken en de kwestbare ontsluiting een zorgvuldige inrichting vraagt. De beoogde vestiging van een betonfabriek die onder milieucategorie 5 valt, is aanvaardbaar. Daarbij biedt meewerken aan het voorstel een aantrekkelijker alternatief dan jarenlange verpaupering van het terrein.

Landschap

Temeer omdat het landschappelijk beeld van de buitendijkse gronden niet wezenlijk verandert en omdat aan de noordzijde in de richting van de Krimpenerwaard wordt voorzien in landschappelijke inpassing. Voor deze inpassing ligt zo’n 1,5 hectare grond gereed. Mede daardoor achten GS ook de opslag van zand en grind bij de betonfabriek landschappelijk verantwoord.

De vragenstellers noemen de de wegontsluiting van het Boskalisterrein uitermate slecht. In oostelijke en westelijke richting moeten vrachtwagens over enkele kilometers op een smalle dijk rijden. Voor fietsers en voetgangers ontbreken aparte voorzieningen. GS noemen de wegontsluiting niet optimaal maar vinden die op grond van de aard en het aantal van de toegelaten vrachtwagens desondanks aanvaardbaar. Boetebepalingen in het ontwerp-convenant moeten de naleving van de verkeersbeperking garanderen. Een belangrijk deel van de benodigde grondstoffen bereikt de betonfabriek via het water waardoor het aanbod van vrachtverkeer beperkt blijft.

Het huidige bestemmingsplan bestemt het Boskalisterrein primair voor waterstaatsdoeleidnen en secundair voor bedrijven met als subbestemming bouw- en aannemingsbedrijf. Het maximaal bebouwingspercentage bedraagt 10 bij een maximale bouwhoogte van 6 meter. Wordt de betonfabriek toegelaten dan verandert de subbestemming en loopt het bebouwingspercentage op tot 20 procent bij een gedifferentieerde bouwhoogte.

Verplaatsen

GS menen dat de gewenste extra hoogte voor de silo’s en het molencentrum acceptabel is gezien de voorgenomen landschappelijke inpassing. Het Boskalisterrein staat momenteel leeg en wordt incidenteel gebruikt voor opslag. De gemeente zoekt daarbij al enige tijd naar een mogelijkheid om enkele kleine (watergebonden) bedrijven uit de kern Lekkerkerk te verplaatsen. B en W van Nederlek vinden dat deze bedrijvigheid terecht kan op het Boskalisterrein. Voor deze ondernemingen is 1,5 hectare gereserveerd.

Reageer op dit artikel