nieuws

Steeds meer plannen voor natuurbouw rivierenland

bouwbreed Premium

Naast de min of meer officiele natuurbouwpoen van Gelderse Poort, Fort Sint Andries en Grensmaas komen steeds meer plannen voor aanpak van het rivierengebied op. Zo wil Rijkswaterstaat nu 250 ha Waaluiterwaard bij Druten aan de vrije natuur overlaten, terwijl Heidemij plannen ontwikkelde voor de aanpak van de Maas tussen Venlo en Mook.

De idee is om door de Afferdensche en Deestsche Waarden bij Druten een nevengeul van de Waal te graven. De zijloop wordt rond 70 meter breed en een kilometer of zes lang.

Hierdoor ontstaat een rond 250 ha groot eiland waar de natuur haar gang mag gaan. Gedeeltelijk bestaat dit gebied al uit moerasjes met wilgenbosjes.

Een 60 ha groot deel ligt zo hoog, dat zich hierop een ooibos met alles erop en eraan kan ontwikkelen. Rijkswaterstaat wild at dit plan Waalscholver al in 1996 voor een groot deel wordt gerealiseerd. De mogelijkheid zit erin doordat de meeste grond in bezit van Staatsbosbeheer is. Voor de aankoop van de nu nog resterende landbouwgebieden willen het ministerie en rijkswaterstaat geld beschikbaar stellen. Daarmee is nog niet alles koek en ei.

Rekening

Op het hooggelegen deel van 60 ha staan twee oude steenfabrieken die, na hun sluiting, in gebruik zijn genomen door andere bedrijfjes. Deze zullen dus verplaatst moeten worden met alle financiele gevolgen van dien. De gemeente Druten ontbreekt het geld voor de uitkoop en verplaatsing van de bedrijven. Dus moet er geld van elders komen. Het meest voor de hand liggende is ontgronders voor de rekening te laten opdraaien. Het graven van de zijgeul levert toch klei en zand op, nietwaar?

Door het verlenen van concessies voor de winning voor de winning ervan ke de kosten voor de uitvoering van het plan Waalscholver, dat op zich een van de ‘stepping stones’ tussen de grote natuurgebieden Gelderse Poort en Fort Sint Andries moet worden, worden gedekt. Of die winning de bestaande klei- en zandmarkten zal verstoren, wordt nog onderzocht. Overigens zullen de resten van de steenfabrieken tot ruines mogen vervallen. Vleermuizen en uilen ke er een rustige huisvesting vinden want publiek zal uit het gebied worden geweerd.

Maasvallei

De plannen voor de natuurontwikkeling van de Maasvallei tussen Venlo en Mook zijn vooralsnog minder concreet. Het door de Heidemij in opdracht van verschillende instanties opgestelde po dient nog hoofdzakelijk als praatstuk. Dit neemt niet weg dat Heidemij in verschillende opzichten zeer ver gaat in haar voorstellen. Zo stelt het ingenieursbureau voor bepaalde oevergedeelten af te graven en elders hoogwatergeulen te doen aanleggen.

Alleen al een oeververlaging bij het dorpje Middelaar onder Mook zal 1,1 miljoen kubieke meter klei opleveren waarmee de vaderlandse steenindustrie weer geruime tijd vooruit kan. Hier en op andere plaatsen zullen door de ontgrondingen moerassen ontstaan waarin, zo wordt gehoopt, verdwenen vis- en vogelsoorten zullen terugkeren.

De Maas zelf kan zich weer gedragen zoals voor de kanalisatie en dus als zandrivier met stijl- en terraswanden in de buitenbochten en zandige oevers in de binnenbochten.

De uitvoering van het plan of erop volgende zal meer moeite en tijd kosten dan dat voor de Waarden onder Druten. De uiterwaarden langs het stuk Maas in Limburg aan de oostelijke oever, Noord-Brabant langs de westelijke, hebben een zeer grote landbouwkundige betekenis. Desondanks voorziet Heidemij in het ontstaan van duizend tot vijftienhonderd hectare nieuwe natuurgebieden. Dit moet op wat langere duur haalbaar zijn.

Reageer op dit artikel