nieuws

ROA: overheid minder bemoeien met Schiphol

bouwbreed

Met de instelling van de Provincie Amsterdam kan de rol van het Rijk zich beperken tot het nemen van besluiten over de capaciteitseisen en de milieu- en veiligheidseisen van Schiphol. De resterende taken, waaronder de vaststelling van het ruimtelijk beleid, ke door de nieuwe provincie worden uitgevoerd.

Dit stelt het Dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) in het discussiestuk over met name het takenpakket van de Provincie Amsterdam.

De rapporten met titels als ‘De Visie’, ‘Het Gelaat’ en ‘De Dienst’ zijn aan de deelnemende gemeenten van het ROA gestuurd. Vervolgens krijgen de gemeenten de tijd om op de rapporten te reageren.

‘Lex specialis’

In de discussiestukken wordt een beeld geschetst hoe de Provincie Amsterdam er uiteindelijk moet gaan uitzien. De gemeenten moeten de rapporten dan ook beschouwen als bouwstenen voor het opstellen van een ‘lex specialis’, een speciale wet voor de Provincie Amsterdam.

Voor wat betreft het economisch uitgangspunt moet de Provincie Amsterdam vooral worden aangesproken op het creeren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven.

Daarbij moet de provincie zich voor een belangrijk deel richten op het aantrekken van bedrijven met een internationale uitstraling. “De provincie doet dit”, aldus het dagelijks bestuur in het rapport ‘De Visie’, “door de fysieke leefomgeving aan te passen. Hoogwaardige verkeersinfra-structuur zoals de Hoge Snelheidslijnen naar Frankrijk en Duitsland, de ontsluiting van Schiphol, het regionale metro/sneltramstelsel en de aansluiting op de Betuwelijn hebben prioriteit.”

Verder verdienen ook de verbindingen met het achterland ten behoeve van de voor de Amsterdamse regio belangrijke distributiesector de aandacht van de nieuwe provincie. Daarnaast draagt in de ogen van het ROA-bestuur een voldoende en veelzijdig woningaanbod eveneens bij tot de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsgebied.

Schiphol

Dat de luchthaven Schiphol van nationale betekenis is, wordt in het discussiestuk door de opstellers onderkend.

Wel wordt benadrukt dat de luchthaven niet alleen voor wat betreft de werkgelegenheid, maar ook voor de verkeersinfrastructuur en de gevolgen van de overlast van het vliegverkeer zijn stempel op de Amsterdamse regio drukt.

“Het is daarbij goed te beseffen dat de baten van Schiphol het hele land ten goede komen terwijl de lasten vrijwel uitsluitend op deze regio drukken. De inpassing van sterk groeiende luchthaven is daarom een bestuurlijk complexe zaak.”

Beperken

Uit dat oogpunt meent het ROA bestuur dat met de instelling van de Provincie Amsterdam het rijk zich kan beperken tot capaciteitseisen van Schiphol en milieu- en veiligheidseisen.

“De Provincie Amsterdam”, zo wordt voorgesteld, “kan vervolgens heel goed een aantal taken van het rijk, de provincie en de gemeenten integreren.”

In dit kader wordt onder andere gedacht aan de vaststelling van het ruimtelijk beleid in de directe omgeving van de luchthaven.

“Bedrijfsterreinen en infrastructuur moeten er op tijd zijn, bedrijfsterreinen moeten selectief worden uitgegeven, er moeten waarborgen komen voor een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en er moet op onverwachte ontwikkelingen van ‘mainport en milieu’ ke worden ingespeeld.”

In de discussierapportage wordt eveneens een afstemming van het vestigingsklimaat van belang genoemd. Dit vooral om te voorkomen dat bij de aquisitie van bedrijven gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld.

“De woningvoorraad zal in de komende tien jaar met zeker honderdduizend groeien. Dat mag niet tot groei van het aantal werklozen leiden. Alleen via gemeenschappelijke aquisitie van bedrijven kan een dergelijke opgave worden volbracht”, aldus het ROA-bestuur.

Voor wat betreft de financiering van het een en ander wordt voorgesteld om bij de plaatselijke Onroerend Zaak Belasting (OZB) de mogelijkheid van provinciale opcenten te creeren. “Gemeenten zijn verder in staat om hun eigen vermogen op het gewenste peil te houden”, aldus het dagelijks bestuur van het ROA.

Reageer op dit artikel