nieuws

Privatisering ziektewet en wao nadelig voor mkb

bouwbreed Premium

Volgens de ondernemersorganisaties KNOV en NCOV zal een volledige privatisering van de ziektewet en de wao nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit blijkt uit een brief aan formateur Kok.

Die wil in zijn concept-regeerprogramma de risico’s en kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid volledig neerleggen bij de afzonderlijke bedrijven. Deze ke ervoor kiezen om de risico’s zelf te dragen. Ook ke zij de risico’s onderbrengen bij een bedrijfsvereniging of bij een particuliere verzekeraar.

Op deze manier krijgen individuele bedrijven een financiele prikkel om ziekte en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen en om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten waar mogelijk aan de slag te houden.

Pijnpunt

In hun brief zeggen de twee organisaties de gedachtengang van

Kok in vergaande mate te onderschrijven: “Een onvoorwaardelijke doorvoering van de plannen heeft echter verstrekkende en zeer nadelige gevolgen voor de groep van zelfstandigen en midden- en kleinbedrijf.”

Het belangrijkste pijnpunt is de periode waarover het mkb de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid moet dragen. In de plannen van de formateur duurt het ziektewetrisico een jaar, terwijl de kosten van arbeidsongeschiktheid tot het moment van pensionering voor rekening van de werkgever komen.

De werkgeversorganisaties vinden deze termijnen voor het mkb te lang. Daarbij wordt met name gewezen op de beperkte omvang van deze sector.

Deze heeft hierdoor geen andere keus dan zich aan te sluiten bij een collectiviteit om zodoende een evenwichtige risiocospreiding te krijgen. Daarvoor zal de ondernemer echter de hogere prijs van een particuliere verzekering moeten betalen en dat verhoudt zich weer slecht tot de beperkte financiele draagvlak van het mkb.

“De verdergaande verhoging van de arbeidskosten die dit tot gevolg heeft, zal zijn effect hebben op de werkgelegenheid”, aldus de organisaties.

Beperking

Zij pleiten dan ook voor een beperktere tijdsduur waarover het mkb voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid moet opdraaien.

De loondoorbetalingsverplichting van de ziektewet moet tot een half jaar worden teruggebracht. Daarna moet een half jaar wao volgen tegen 70% van het laatsverdiende loon en nog een half jaar, waarin de wao-uitkering wordt afgebouwd tot 70% van het minimumloon.

Per saldo moet de eigen bijdrage van het mkb dus na anderhalf jaar beeindigd ke worden. Dit betekent dat de overheid daarna alsnog voor de kosten van de wao moet opdraaien, zij het in de vorm van de niet-loongerelateerde aaw.

Dit wordt ook expliciet bepleit: “Wij zijn van mening dat de overheid vanuit een verantwoordelijkheid voor een minimum-niveau van inkomensbescherming, met name voor langlopende risico’s, de aaw als volksverzekering niet kan afschaffen.”

Reageer op dit artikel