nieuws

Paars politiek cafe

bouwbreed

Het zijn barre tijden voor ambtenaren in het algemeen en die van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting in het bijzonder. Nauwelijks is staatssecretaris Enneus Heerma van VROM vertrokken naar het CDA op het Binnenhof en de Lange Poten of Directeur-Generaal Leo Kokhuis wordt via zijn eigen personeelsorgaan op het vestje gespuugd over de reorganisatie, het her-positioneren of wat het in feite is: de afslanking.

Binnen afzienbare tijd moet zijn club nog met een kleine negentig ambtenaren worden verminderd om te komen tot ruim 850 klantgerichte dames en heren met verstand van volkshuisvesting, huursubsidie – inclusief een aparte kindertabel – en daaraan verwante zaken. Die bijna negentig ‘afslankers hebben inmiddels het verzoek ingediend nader te worden gehoord teneinde te komen tot een zogeheten heroverweging. Leo Kokhuis staat een fiks aantal bittere gesprekken te wachten….

Daarop vooruitlopende is het personeelsblad van de volkshuisvesters in de pen vol venijn geklauterd. Het blad, dat er uit ziet als de duurste versie van en de beste kruising tussen het betere damesblad en het public relationsblad van een tot welstand gekomen makelaar, heeft zich gebogen over de nabije paarse toekomst.

De nieuwe bewindslieden – de sigarenrookster Margreet de Boer en schaker Dick Tommel – waren vorige week even informeel in het VROM-gebouw aan de Haagse Rijnstraat en kregen prompt het volkshuisvestingsblad onder ogen.

Klip en klaar wordt in het blad meegedeeld dat na honderd dagen formeren de Partij van de Arbeid, de volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de Democraten 66 dreigen in te stemmen met het concept-regeerakkoord van Wim Kok. Zonder meer een toonzetting die voor ambtenarenbladen van departementen ongewoon mag worden genoemd en zeker niet zal bijdragen aan de toch onontbeerlijke warme gevoelens van bewindslieden enerzijds en de volkshuisvesters anderzijds. Het blad houdt overigens rekening met slechts een bewindspersoon, hetgeen niet wijst op de aanwezigheid van een politieke antenne.

Soepel legt het blad aan de ambtelijke lezers uit dat de PvdA meer wil bezuinigen op de rijksbegroting en minder op de sociale zekerheid, en dat CDA-er Enneus Heerma en zijn club zich via de meeste mitsen en maren uit de markt heeft geprijsd. En dat alles onder de snierende kop ‘Radiostilte voor de paarse storm’. Of bedoeld als aanmoediging voor Margreet en Dick?

Het lijkt overigens in het geheel niet uit te sluiten dat het ambtelijk opperhoofd van VROM – de oud-wethouder van Economische Zaken en Havens van de gemeente Rotterdam en heel even genoemd als staatssecretaris van Economische Zaken in de paarse coalitie – die storm al veel eerder heeft zien aankomen dan de amateur-politici van het volkshuisvestingskrantje ‘De Huiskrant’.

Het is al weer een paar maanden geleden dat de ambtelijke leiding van VROM het vermetele besluit nam te komen tot een zogeheten politiek cafe, een instituut dat in de jonge jaren van D66 – naast teach-ins en dergelijke – is geintroduceerd en was bedoeld de burger bij de politiek te brengen.

Voor Leo Kokhuis alleszins reden nog voor zo’n politiek cafe de gesprekken met de bijna negentig herplaatsers te hebben afgerond, want eens komt de dag dat de nieuwe bewindslieden tijdens zo’n politiek cafe worden geconfronteerd met spitse vragen van hun onderhorigen. De politiek en het dagelijks brood sluiten naadloos op elkaar aan….

Krullenveger

Reageer op dit artikel