nieuws

Paars kabinet en bouwnijverheid Benoeming verraste De Boer volledig

bouwbreed Premium

Voor de kersverse PvdA-minister M. (Margreet) de Boer (55 jaar), sinds anderhalf jaar commissaris van de Koningin in Drenthe, kwam haar benoeming als een “volstrekte verrassing”. “Woensdag was ik zelfs nog bezig met het bestuderen van de provinciale stukken”, vertelt De Boer. Zij werd donderdagochtend om half negen gebeld met het verzoek zitting te nemen in zijn kabinet, “en dat heb ik met veel plezier aanvaard.”

De Boer staat bekend als een daadkrachtig politica. Begonnen als raadslid en vervolgens fractievoorzitter van de PvdA-fractie te Wormer, werd ze in 1978 lid van provinciale staten Noord-Holland. In 1987 trad De Boer toe tot gedeputeerde staten van dezelfde provincie. Zij was belast met de portefeuilles volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en openbaar vervoer. Daarnaast was De Boer lid van de Rijks Volkshuisvestingscommissie, en nam ze deel aan het periodiek sectoroverleg met de landelijke centrales van woningcorporaties NWR en NCIV. Op het gebied van het milieu moet ze haar sporen nog verdienen. De Boer verklaart desgevraagd zin te hebben in haar nieuwe functie, zeker ook vanwege de problemen op de woningmarkt (teveel instroom en te weinig woningen) en met de uitvoering van het Vinex-beleid: “Die problemen maken het allemaal erg interessant”, aldus de minister.

Tommel wil meer

cohesie op VROM

De nieuwe staatssecretaris van VROM, opvolger van de huidige fractievoorzitter Enneus Heerma, heet dr. D.K.J. (Dick) Tommel (52 jaar), zoon van een aannemer, die gespecialiseerd was in de renovatie van oude panden. Onder meer na een studie chemie aan de rijksuniversiteit Utrecht waar hij promoveerde op ‘Een methode voor de scheiding van peptiden van alpha-aminozuren’, en negen jaar adjunct-directeurschap bij de Provinciale Waterstaat te Groningen (1973-1981), werd Tommel in 1981 lid van de Tweede Kamer voor D66. Een korte onderbreking in 1982-1983 daargelaten, is hij dat onafgebroken gebleven. Tommel is vooral bekend geworden als woordvoerder op het terrein van het milieu. Velen verwachten dan ook dat hij zich als staatssecretaris juist met dit onderwerp bezig zal houden. Volgens de staatssecretaris zelf is dat echter niet het geval. “Ik volg Heerma op als staatssecretaris volkshuisvesting, maar zal een duidelijker link proberen te leggen met de beleidsterreinen RO en milieubeheer, dus met zaken als de locatieproblematiek, de bodemsanering en de geluidhinder. Onder Heerma leek het wel alsof volkshuisvesting niets met het milieu te maken had, en dat is natuurlijk niet zo.”

Over de exacte taakverdeling tussen minister De Boer en staatssecretaris Tommel wordt nog overleg gevoerd.

Met Jorritsma zonder

luchtballonnen verder

Als er iemand is geweest, die de vele luchtballonnen van minister Maij-Weggen met liefde heeft doorgeprikt, dan is dat haar opvolger, A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink (44 jaar) wel. De afgelopen kabinetsperiode waren er ontelbare confrontaties tussen bewindsvrouw en Kamerlid. Het ging de VVD-politica om beleid en niet om mooie plannen, zo hield zij de minister dikwijls voor. En ook de stijl en houding van Maij in het parlement waren Jorritsma een doorn in het oog.

Nu mag de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat na twaalf jaar Kamerlidmaatschap zelf laten zien dat ze het beter kan. De buitenwacht is in ieder geval al erg optimistisch, getuige de vele positieve reacties op haar benoeming.

Op de vraag of zij in navolging van Maij ook veel luchtballonnen zal oplaten of meer concreet beleid gaat voeren, wil Jorritsma toch maar liever geen antwoord meer geven. “Laat ik me maar beperken tot de opmerking dat ik als minister mijn uiterste best zal doen.”

Onderwerpen waar zij zich naar eigen zeggen als eerste mee gaat bezig houden, zijn de Betuwespoorlijn, waar volgens het regeerakkoord het komende half jaar een laatste studie naar moet worden verricht, en de financiering van de infrastructuur. Dat is volgens Jorritsma “een van die knarsetandpunten uit het regeerakkoord, dat mij grote zorgen baart”.

Melkert ziet wens in

vervulling gaan

Van de tot minister benoemde Kamerleden is drs. A.P.W. (Ad) Melkert (38 jaar) het kortst volksvertegenwoordiger. Hij betrad pas in 1986 de Tweede Kamer voor de PvdA (tot 1981 was Melkert actief lid van de PPR), maar heeft het nu dan toch al geschopt tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En daarmee is een wens van hem in vervulling gegaan.

Zijn uitstraling in de Kamer was er een van het slimste jongetje van de klas. Geen bevlogen sociaal-democraat, geen humorvol man, maar wel een ijverig rekenaar, een keihard werker en iemand met grote kennis van zaken, niet bevreesd om kritiek te leveren op partij, fractie of regeringsbeleid. Melkert, die wordt gerekend tot de rechtse stroming binnen de partij, was lid van een groot aantal Vaste Kamercommissies, waaronder die van Financien, Verkeer en Waterstaat, VROM en SoZaWe. Hij was de eerste financieel woordvoerder van de PvdA. Melkert heeft aangekondigd meer te zullen gaan doen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook is hij warm voorstander van loonmatiging, beperking van de uitkeringen en verbetering van de positie van de middeninkomens. Standpunten die hem in een paars kabinet goed van pas zullen komen.

Van jongste Kamerlid tot staatssecretaris

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan zich eveneens opmaken voor de komst van de tot staatssecretaris benoemde VVD-er R.L.O. (Robin) Linschoten (37 jaar) Linschoten kwam in 1982 als jongste lid in de Tweede Kamer terecht, en bleef dat vervolgens vijf en half jaar. Zijn portefeuilles waren Financien, SoZaWe, en de Rijksuitgaven. Linschoten zal zich vooral gaan bezig houden met de organisatie van de sociale zekerheid.

Economische Zaken pas laat ingevuld

Na twee dagen bedenktijd hakte de econoom dr. G. (Hans) Wijers (D66, 41 jaar) in de loop van vrijdag de knoop door. Hij zei ‘ja’ tegen de post van minister van Economische Zaken, een aantal uren na de benoeming tot staatssecretaris van EZ van mevrouw A. van Dok-van Weele, sinds 1990 burgemeester van het Noord-Hollandse Velsen.

Wijers , die is gepromoveerd op het proefschrift Industriele structuurpolitiek en bedrijfstakorganisaties, geldt als een specialist op het gebied van het industrie- en technologiebeleid. Begin jaren ’80 maakte hij deel uit van de commissie Zegveld, die het toenmalige kabinet-Lubbers adviseerde meer te investeren in de modernisering van de industrie. Wijers toonde zich toen voorstander van een modernere (meer flexibele) arbeidsorganisatie, en dat is iets waaraan het paars regeerakkoord meer dan gemiddeld aandacht besteedt.

De afgelopen jaren was Wijers hoofd en partner van het management-adviesbureau Horringa en de Koning in Baarn. Medewerkers van dat bureau konden vrijdag maar nauwelijks geloven dat hun baas voortaan met excellentie zal worden aangesproken.

Reageer op dit artikel