nieuws

Nieuwe oppervlaktebehandeling sneller en meer milieubewust

bouwbreed

Een goede samenwerking tussen aannemingsbedrijf, materiaalleverancier en materieelimporteur heeft ertoe geleid dat er sinds vorige week een nieuwe werkwijze is ontstaan voor het aanbrengen van nieuwe slijtlagen. In dit procede worden de dichtingslaag annex hechtlaag tezamen met steenslag, dat omhuld is met bitumineuze mortel, in een werkgang aangebracht.

Een soortgelijk systeem voor het vernieuwen van slijtlagen en/of het aanbrengen van slemlagen wordt in het buitenland, en dan met name in Frankrijk en Duitsland, al enige jaren toegepast. Het min of meer gemonopoliseerde Screg-systeem uit Frankrijk is hiervan een goed voorbeeld.

Al geruime tijd zocht de Koninklijke Wegenbouw Stevin BV. naar een methode om slijtlagen op te brengen waarbij de nadelen van de tot nu toe gevolgde werkmethoden geelimineerd dan wel sterk gereduceerd zouden worden. De methodiek uit het buitenland zou probleemoplossend zijn indien dit systeem naar Nederlandse normen en regelgeving kon worden aangepast. Een van de belangrijkste zaken van een te ontwikkelen systeem was de sproei-emulsie waaraan hoge eisen moesten worden gesteld. Het in te zetten materieel lag min of meer voor de hand, immers de Vogele Super 1800 SF wordt in vrijwel alle gevallen in Europa waarbij emulsie en slijtlaag in een werkgang worden opgebracht ingezet.

Super 1800SF

De Vogele Super 1800 SF is voorzien van een geintegreerde sproeiinstallatie voor het opbrengen van emulsies. Overigens kan deze machine, met uitgeschakeld sproeisysteem, ook als normale asfaltafwerkmachine worden ingezet.

Voor het sproeiproces is de machine uitgerust met een thermisch geisoleerde emulsietank met een inhoud van ca. vier m3. Om de te verspuiten emulsie op temperatuur te houden is de tank voorzien van een elektrisch verwarmingsapparaat. Aan de buitenzijde van de tank bevinden zich meters die informatie geven over de vullingsgraad en de temperatuur van de tankinhoud. Via een hydraulisch pompsysteem wordt de emulsie naar de twee sproeibalken gevoerd. Deze balken ke traploos tot vijf meter worden uitgeschoven terwijl met behulp van aanbouwdelen het bereik tot zes meter verbreed kan worden. Elke sproeibalk is voorzien van een vijftal nozzles die door pneumatische cilinders gesloten en geopend ke worden. Het aanbrengen van de feitelijke slijtlaag gebeurt via het systeem van het type 475 zoals deze standaard op de 1800-machines zit. Het materiaal van de slijtlaag wordt in deze configuratie niet per transportband vanuit de hopper aangevoerd maar, om morsen te voorkomen, via een wormwiel.

Het totaalgewicht van de Super 1800 SF bedraagt maximaal 22,9 ton.

Emulsie

Aan de te versproeien emulsie dienden speciale eisen te worden gesteld. Niet alleen moest er sprake zijn van een maximale hechting, maar bovendien diende de oude slijtlaag volledig waterdicht afgesloten te worden. Daarnaast vereiste het systeem een sproeidikte die vier a vijf mm groter was dan die bij het conventionele sproeien gebruikelijk is.

Latexfalt te Koudekerk aan de Rijn, in welk bedrijf KWS een 50%-belang heeft, kreeg opdracht zulk een speciale emulsie te ontwikkelen. Juist voor de afgelopen bouwvak-vakantie kon Latexfalt melden dat dit gelukt was.

Uitvoering

Vorige week begon KWS met de proefnemingen op zesl locaties in de gemeente Utrecht, omdat deze gemeente wel oren had naar de voordelen die het systeem zou bieden.

De Super 1800 SF sproeit hier de emulsie in een hoeveelheid van 900 gram per m2 op het te renoveren wegdek (dit is driemaal zoveel als voorheen). 60 cm achter de sproeibalk wordt de deklaag opgebracht in een dikte van 1,5 cm. De deklaag heeft een open structuur en daardoor een groot waterbergend vermogen. Na het aanbrengen van de deklaag, die een egaliserend en nivellerend effect heeft, is slechts een korte walsgang noodzakelijk waarna het gerenoveerde wegdek weer voor het verkeer beschikbaar is. Het opbrengen, dat geheel procesmatig gestuurd wordt, gaat met een snelheid van negen meter per minuut.

De voordelen van dit systeem zijn: er is geen sprake meer van los materiaal direct na de aanleg; de geluidsemissie van het proces ligt 4 d(B)A lager dan bij de conventionele methode; er ontstaat een sterke reducering bij het uitrijden van kleef; het systeem is minder kwetsbaar voor weersomstandigheden tijdens de aanleg – wat tevens tot gevolg heeft dat het ‘slijlagenseizoen’ verlengd kan worden; de voorbereidende werkzaamheden zijn beperkt en de waterafsluitende laag heeft een conserverende werking.

Ook voor de weggebruiker biedt het systeem voordelen zoals meer rijcomfort; minder hinder van wegafzettingen; geen of minder hinder van de kleeflaag terwijl de weg weer snel berijdbaar is.

Met name voor de wat middelgrote poen is dit systeem bij uitstek geschikt. Immers ook dit systeem kent (nog) enkele nadelen zoals het feit dat door de snelle afkoeling de afwerking van zijpaden etc enige problemen opleveren; de putten en kolken vrijgehouden dienen te worden en niet elk wegprofiel geschikt is voor deze methode.

Districtsmanager van KWS, Ir.W.M.W.Don verwacht echter dat gezien het succes dat reeds in de eerste week van de proefperiode kon worden behaald, er een grote markt ligt voor dit systeem indien het geheel uit-ontwikkeld is.

Na enig walswerk kan de openbare weg weer snel aan het wegverkeer worden teruggegeven.

De Vogele Super 1800 SF met sproeibalk die op een afstand van 60 cm gevolgd wordt door de trilbalk. Het transport vanuit de hopper vindt plaats met behulp van een wormwiel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels