nieuws

Klein deel Stevol-gebied mag worden afgegraven

bouwbreed

Ontgronding in het Stevol-gebied mag van gedeputeerde staten van Limburg toch plaatsvinden, zij het slechts voor een 15,5 hectare omvattend gedeelte dat gelegen is aan de kant van het Molenveld. De afgraving moet geschieden vanuit de plas Bilt. De voorwaarden waaronder gewerkt moet worden, zijn sterk beknot.

Dit blijkt uit een door GS afgegeven beperkte machtiging voor ontgronding in het Stevol-gebied. Die beslissing volgt op schorsing door de Raad van State van een eerder door de provincie verleende machtiging tot ontgronding van 134 hectare in de betreffende locatie.

Op 28 september vorig jaar kreeg ontgrindingsbedrijf Stevol BV van de provincie Limburg een vergunning voor het afgraven van terreinen met een totaal-oppervlakte van 209 hectare in de gemeente Maasbracht. Daartegen werden echter bezwaren ingediend, zodat van de vergunning geen gebruik kan worden gemaakt. Op verzoek van Stevol BV echter gaven GS op 15 maart van dit jaar een machtiging af voor ontgronding van 134 hectare in het Stevol-gebied. Daardoor konden met de afgravingswerkzaamheden worden begonnen, ondanks de tegen de vergunning ingediende bezwaren.

Tijdelijk karakter

Door de machtiging, die een tijdelijk karakter droeg (geldig tot een uitspraak, over vier a vijf jaar te verwachten, van de Raad van State inzake de bezwaren tegen de ontgrondingsvergunning) zou jaarlijks ongeveer twaalf miljoen ton grind gewonnen ke worden.

Maar op 24 juni dit jaar werd de machtiging geschorst door de Raad van State. Onder meer omdat aan enkele aspecten onvoldoende aandacht zou zijn besteed.

Het betrof de waterhuishouding, de grondwaterkwaliteit, de stabiliteit van het Julianakanaal, onderwatertaluds, geluidhinder, de mogelijkheden minder materiaal te winnen en alternatieven voor de betrokken winning. Bovendien bleken planologische procedures nog niet afgerond te zijn.

Verplichting

Met de schorsing van de machtiging was ontgronding van de baan. Maar volgens GS “ontslaat dit ons niet van de verplichting een beslissing te nemen op de door Stevol BV en Stevol Nee ingebrachte bezwaren tegen de machtiging”. Vandaar de beslissing om aan Stevol BV alsnog een machtiging te verlenen voor ontgronding van 15,5 hectare.

Volgens GS is voor het verlenen van de nieuwe, beperkte machtiging de vereiste spoedeisendheid nog steeds aanwezig: “Die is gelegen in de landelijke grindvoorziening en de bedrijfsbelangen van de in Stevol BV verenigde grindproducenten.”

Opheffing

Doorslaggevend bij het nu genomen besluit van GS is “dat nu voor de ontgronder de mogelijkheid blijft bestaan om rechtstreeks een verzoek te doen aan de Raad van State om opheffing van de schorsing teneinde alsnog over een ontgrondingsmachtiging te ke beschikken in het geval de Raad van State niet in staat zou zijn eind 1994 over de ontgrondingsvergunning te beslissen”.

De voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State had eerder laten weten “te bevorderen dat de zitting ter behandeling van de tegen de vergunning ingediende bezwaren nog dit jaar zal plaatsvinden”.

Reageer op dit artikel